Kursplan för Mekanik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics
 • KurskodLMT207
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 5,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp5,5 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2024 fm L
 • 06 Okt 2023 em L
 • 27 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna MVE575 Matematisk analys och MVE570 Linjär algebra och differentialekvationer, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursens syfte är att ge de nödvändiga kunskaperna inom mekanik vilka krävs för fördjupade studier inom mekanikområdet samt i närliggande ämnen som maskindynamik, hållfasthetslära, vibrationsteori, maskinkonstruktion etc.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för den klassiska mekanikens grundläggande begrepp och lagar samt kunna tillämpa dessa vid lösning av enklare statiska och dynamiska problem.
 • hantera kraften som vektor med därtill hörande vektoralgebra.
 • genomföra problemlösning för två- och tredimensionella jämviktsproblem.
 • beräkna masscentrums läge för olika typer av kroppar.
 • redogöra för begreppen: arbete, energi.
 • formulera den matematiska modellen för ett givet mekaniskt system och genomföra analysen av detsamma.
 • arbeta självständigt och samarbeta i grupp för att lösa ett tekniskt designprojekt och visa prov på att kunna tillämpa en ingenjörsmässig arbetsgång för att med datorbaserade hjälpmedel skapa en design av ett öppet tekniskt problem.
 • undersöka vilka för projektet relevanta brukarkrav som det tekniska problemet skapar.
 • formge konstruktionen i projektet efter relevanta brukarkrav.
 • formulera en förenklad teoretisk/matematisk modell för det "komplicerade" verkliga problemet.
 • utföra beräkningar på den förenklade modellen.
 • muntligt redovisa projektet och dess resultat med skisser, presentationsmodell och ritningar.

Innehåll

 • Statik: Grundläggande begrepp. Kraftsystem och deras reduktion. Jämviktslagar, friläggning av kroppar och system av kroppar, statiskt betstämda och obestämda system. Masscentrum, tyngdpunkt. Friktion. Snittkrafter, balkar.
 • Partikeldynamik: Partikelns kinematik. Partikelns kinetik: Rörelselagar och konserveringslagar, arbete, energi.

Organisation

Undervisningen består av kombinerade föreläsningar och räkneövningar (70 h), en konstruktionsuppgift med handledning samt enskilt arbete (130 h).

Litteratur

Ragnar Grahn, Per-Åke Jansson och Mikael Enelund: Mekanik, fjärde upplagan, Studentlitteratur (2018). Sune Olsson, Formelsamling i mekanik.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkänd projektredovisning inklusive godkända beräkningar kopplade till projektet. Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.