Kursplan för Tillämpad matematisk statistik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatistics with applications
 • KurskodLMA522
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna LMA401 Matematisk analys och MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i grundläggande sannolikhetsteori för att med dessa kunskaper som bas kunna tillgodogöra sig statistiska metoder som används inom teknik och naturvetenskap. De praktiska momenten återfinns inom statistisk försöksplanering för att med utgångspunkt från teorin bibringa en god förståelse och insikt i hur metoderna kan tillämpas i praktiken.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förstå slumpens påverkan på olika situationer.
  • göra enklare riskberäkningar.
  • dra slutsatser från undersökningar.
  • säkerställa att en konstruktion verkligen kommer att uppfylla användarens krav.
  • säkerställa att en produktionsprocess är upplagd så att man kan starta en serieproduktion utan allvarliga igångsättningsproblem.
  • planera försök i tidigare utvecklingsskeden så att en hög konstruktionskvalitet säkerställs.

  Innehåll

  Kursen är upplagd så att vi börjar med grundläggande sannolikhetslära. Därefter följer genomgång av stokastiska variabler samt de vanligaste sannolikhetsfördelningarna med väntevärden och varianser, funktioner av stokastiska variabler samt centrala gränsvärdessatsen. Inom inferensområdet ingår intervallskattning. Kursen avslutas med de industrinära områdena statistisk försöksplanering med faktorförsök och reducerade faktorförsök samt statistisk kvalitetsstyrning och duglighet.

  Kursen innehåller följande moment:

  Sannolikhetslära:
  • Grundläggande sannolikhetsbegrepp
  • Beroende och oberoende händelser
  • Kombinatorik
  • Stokastiska variabler samt deras väntevärden och varianser
  • De diskreta sannolikhetsfördelningarna allmän, likformig, hypergeometrisk, binomial- och poissonfördelning
  • De kontinuerliga sannolikhetsfördelningarna allmän, rektangel- exponential-, Weibull- normal-, t- och Chi2-fördelning
  • Funktioner och summor av stokastiska variabler
  • Centrala gränsvärdessatsen
  Statistisk inferens:
  • Intervallskattning
  Statistisk försöksplanering:
  • Faktorförsök
  • Reducerade faktorförsök
  • Blockning
  Statistisk kvalitetsstyrning:
  • Acceptanskontroll enligt attributmetoden
  • Statistisk processtyrning med hjälp av styrande diagram
  • Duglighet

  Organisation

  Kursen omfattar ca 35 föreläsningar där föreläsningarna blandas med inslag av räkneövningar samt en laboration inom området försöksplanering.

  Litteratur

  Meddelas på kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkänd laboration. Maximalt poängantal på tentamen är 50. För betyg 3 krävs minst 20 poäng på tentamen, för betyg 4 krävs minst 30 poäng på tentamen, och för betyg 5 krävs minst 40 poäng på tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.