Kursplan för Matematisk överbryggningskurs

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical supplementary course
 • KurskodLMA224
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65117
 • Max antal deltagare98
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Mar 2022 fm L
 • 09 Jun 2022 em L
 • 24 Aug 2022 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMA401 Matematisk analys och MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursens syftet är att, tillsammans med övriga matematikkurser inom Chalmers ingenjörsprogram i maskinteknik, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Specifikt har kursen som syfte att ge kompletterande kunskaper i matematik för övergång till Chalmers civilingenjörsprogram i maskinteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för innebörden hos grundläggande begrepp inom matematisk analys (i en och flera variabler), linjär algebra och sammanhörande numerisk analys.
 • redogöra för sambanden mellan de olika begreppen.
 • använda dessa begrepp vid problemlösning.
 • tillämpa fördjupade färdigheter i Matlab-programmering för att lösa beräkningsproblem.

Innehåll

Vektorrum, underrum, linjärt oberoende, bas, basbyte. Linjära avbildningar. Minsta kvadratmetoden. Egenvärden, egenvektorer och diagonalisering. Numerisk lösning av ickelinjära ekvationssystem. Extremvärden, optimering på kompakta områden, optimering med bivillkor. Numerisk optimering: gradientmetoden och Newtons metod. Dubbel- och trippelintegraler, numerisk beräkning och tillämpningar. Kurvintegraler och Greens formel. Numerisk lösning av ordinära differentialekvationer. Kort om PDE: Laplace och Poissons ekvationer, numerisk lösning. Matlabtillämpningar.

Organisation

Föreläsningar och övningar. Övningarna förläggs till datorsal. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av skriftlig tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.