Kursplan för Separationsteknik 1

Kursplan fastställd 2021-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSeparation technology 1
 • KurskodLKT336
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64129
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0221 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2023 em J
 • 09 Jun 2023 em J
 • 22 Aug 2023 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

LKT084 Industriell kemi, LKT053 Fysikalisk kemi samt LKT320/321 Teknisk termodynamik, eller motsvarande. LKT321 Teknisk termodynamik kan även läsas parallellt.

Syfte

Kursen skall ge grundläggande teori för masstransport samt kunskap om den för kemisk industri karaktäristiska apparaturen för separation - funktion, konstruktion samt hur dessa beräknas med avseende på dimension och kapacitet. Separationsprocesserna spelar en avgörande roll vid en miljö- och energiteknisk korrekt utformning av alla typer av industriella processer. Efter genomgången kurs skall studenten ha en grundläggande förståelse för masstransport och de drivande krafter som är grunden till diffusionsprocesserna. Studenten skall också kunna välja lämplig separationsmetod utifrån vilket tillflöde som skall upparbetas. Vidare skall studenten ha kunskap om beräkningsmetoder för dimensionering och kapacitetsuppskattning av diffusionsoperationer samt apparatkännedom om de olika enhetsoperationerna inom ramen för kursen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva vad enhetsoperationerna indunstning, destillation, lakning och vätska-vätska-extraktion använder för "separating agent" samt vad som är drivande kraft för separationen.
 • beskriva och redogöra för funktionen hos ovan nämnda enhetsoperationer.
 • formulera jämviktssamband för system bestående av ånga-vätska, vätska-vätska eller fast fas-vätska.
 • använda Sorels och McCabe-Thieles metoder samt grafiska lösningsmetoder för extraktion.
 • använda materialbalanser samt koppla dessa till jämviktssamband.
 • genomföra design och kapacitetsberäkningar för enhetsoperationerna diskuterade i kursen.
 • beskriva massöverföring i termer av två filmteorin.

Innehåll

Kursen består av en teoridel på 6 hp och en laborationsdel på 1,5 hp. Diffusionsoperationerna studeras ur ett stegvis alternativt kontinuerligt betraktelsesätt. De enhetsoperationer som studeras är indunstning, destillation, fast fas-vätska-extraktion samt vätska-vätskaextraktion.

Enhetsoperationen indusntning studeras både som en-effekts och flereffektsprocess med metoder för utformning och kapacitetsberäkning. I samband med indunstning tas begreppet kokpunktsförhöjning upp och hur det påverkar värmeöverföringen hos indunstningsprocessen.

Momentet destillation behandlar separation av binära system i kontinuerligt arbetande destillationskolonner. I anslutning till detta genomgås det teoretiska underlaget såsom jämviktsbegrepp, ångtryck, kokpunkts- och jämviktsdiagram. Två designmetoder, Sorel och McCabe-Thiele presenteras. Vidare studeras destillationskolonnens konstruktion och dimensionering. 

Inom avsnittet extraktion genomgås vätska-vätskaextraktion och fast fas-vätskaextraktion. Vätska-vätskaextraktions för de två fallen två helt oblandbara faser samt delvis blandbara faser diskuteras. Designmetoder och jämviktsbegrepp för dessa fall presenteras.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, demonstrationsräkneövningar samt räknestugor. I kursen ingår två laborationer, indunstning och destillation, samt två projekt.

Litteratur

Henley, E. J., Seader, J., D., Roper, D.K., Separation process Principles. Third Edition. ISBN; 978-0-470-64611-3.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker i form av skriftlig tentamen bestående av en teoridel och en problemlösningsdel. För godkänd kurs krävs också godkända laborationer och projekt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.