Kursplan för Materiallära

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterials science
 • KurskodLKT281
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 64121
 • Max antal deltagare37 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2024 fm J
 • 03 Apr 2024 em J
 • 28 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

LKT053 Fysikalisk kemi samt LKT032/033/034 Allmän och oorganisk kemi, eller motsvarande.

Syfte

Kursen skall som ett ämne inom profilämnesblocket ge kunskaper om konstruktionsmaterial i industriell verksamhet. Den skall ge studenten kunskaper om polymera material, metaller/metallegeringars uppbyggnad och struktur samt materialens egenskapsprofiler. Kursen skall även ge kunskap om materialens användning i olika kemiska miljöer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för de grundläggande termodynamiska skillnaderna mellan polymerer och lågmolekylära ämnen, speciellt beträffande löslighet.
 • Redogöra för de grundläggande praktiska skillnaderna mellan polymerer och lågmolekylära ämnen, speciellt beträffande upplösning.
 • Förklara principerna bakom olika molekylviktsbestämningsmetoder.
 • Beskriva fenomen relaterade till polymerer i det fasta tillståndet såsom semikristallinitet, glasomvandling, viskoelasticitet, kedjeorientering samt mekaniska egenskaper.
 • Redogöra för skillnader mellan de vanliga bulk- och konstruktionsplasterna, samt deras olika användningsområden. 
 • Beskriva de vanligaste tillverkningsmetoderna för polymera material. 
 • Ange olika fasta ämnen och beskriva deras bindning.
 • Förklara varför kristaller har defekter, hur dessa kan undersökas och ange olika typer av defekter.
 • Förklara sambandet mellan bindningstyp, kristallstruktur, defekter och deformation av metaller.
 • Beskriva olika sätt att härda metaller och förklara härdningsmekanismen.
 • Ange olika legeringstyper och förklara hur de är uppbyggda.
 • Beskriva metallers mekaniska egenskaper, hur dessa kan undersökas och ange hur/om de är kopplade till mikrostrukturen.
 • Använda sig av järn-kol fasdiagrammet för att förutsäga mikrostrukturer och stabila faser.
 • Kunna ange legeringsämnens effekt på ett kolstål.
 • Korrelera en avsvalningskurva för ett kolstål med dess mikrostruktur med hjälp av ett TTT-diagram (Tid-Temperatur-Transformeringskurva). 
 • Förklara hur och varför en specifik metall korroderar i vattenlösning.
 • Beskriva olika korrosionstyper i närvaro av en vattenlösning.
 • Beskriva olika typer av korrosionsskydd.
 • Förklara önskvärda/icke önskvärda egenskaper hos en oxid samt sambandet mellan oxidens egenskaper och påverkan på oxiden/materialet.
 • Kunna ange vilken oxid som bildas på de vanligaste högtemperaturmaterialen i olika atmosfärer bl. a. med hjälp av Ellingham-diagram.

Innehåll

Kursen innehåller tre huvuddelar; polymera material, metaller samt metallers korrosion. Polymerdelen skall ge grundläggande förståelse hur polymerens struktur leder till de egenskaper som vi associerar med polymera material. Dessutom behandlas mer teknologiska frågeställningar som olika polymera material, tillsatser och bearbetning av plast. Metalldelen skall ge grundläggande förståelse för kopplingen mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper samt för hur materials egenskaper kan manipuleras och förändras genom termomekanisk behandling. Korrosionsdelen skall ge grundläggande insikter om metallers korrosion. En viktig aspekt är korrosionskydd genom skyddande beläggningar, förändring av den korrosiva miljön samt förändring av legeringens sammansättning och mikrostruktur.

Organisation

Kursen är indelad i tre ungefär lika stora delar; polymera material, metalliska material samt korrosion, där varje del omfattar föreläsningar, övningar samt obligatoriska laborationsmoment.

Litteratur

Utdelat material

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på en skriftlig examen där ovanstående lärandemål kontrolleras. För att uppnå godkänt krävs, förutom ett godkänt resultat på tentamen, även en genomförd laborationskurs. Betygskala 3, 4, 5 och Underkänd.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-09-06: Examinator Examinator ändrat från Torbjörn Jonsson (tj) till Jan Froitzheim (froitzhe) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]