Kursplan för Fysikalisk kemi

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPhysical chemistry
 • KurskodLKT053
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64123
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
  0209 Projekt 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   LKT032/033/034 Allmän och oorganisk kemi, eller motsvarande.

   Syfte

   Kursen skall ge grundläggande och vissa fördjupade kunskaper i fysikalisk kemi som fordras för fortsatta studier i kemi och kemitekniska ämnen. Den ska ge förståelse för hur gaser, vätskor, lösningar och blandningar uppträder under olika fysikaliska förhållanden. Vidare skall kursen ge grunder i kemisk termodynamik, termokemi och elektrokemi. Projektdelen skall ge träning i planering, ansvarstagande, handledning, kommunikation och presentation, som förberedelse för yrkeslivet.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   -Att redogöra för begrepp och modeller, samt att beskriva och reflektera över de begränsningar och antaganden under vilka dessa gäller.

   -Att förklara och kommunicera fysikaliska begrepp.

   -Att ur ett ämnesmässigt perspektiv analysera applikationsnära fysikaliska processer.

   -Att formulera och utforma laborationer och att genomföra dem i praktiken.

   -Att kritiskt granska texter inom ämnesområdet.

   Innehåll

   Kursen är indelad i en teoridel samt en projektdel.  Teoridelen består av föreläsningar och övningar som behandlar;

  • Växelverkan mellan partiklar (atomer, joner, molekyler)
  • Gasers egenskaper
  • Vätskors egenskaper
  • Blandningars egenskaper
  • Kolligativa egenskaper
  • Fasdiagram
  • Termokemi
  • Kemisk termodynamik
  • Kemisk jämvikt
  • Elektrokemi
  • Projektdelen omfattar praktiska laborativa moment. Arbetet utförs enligt modellen "studentledda laborationer". Detta innebär att laborationerna planeras och leds av studenter. Arbetet med detta bedrivs i projektform.

   Organisation

   Teori- och projektdel.

   Litteratur

   P. Atkins, Chemical Principles, W.H. Freeman & Co

   P. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press

   G. Aylward, T. Findlay, SI Chemical Data, Wiley

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Den skriftliga examinationen består av teoriuppgifter och beräkningsuppgifter där betyget 3, 4 och 5 ges på godkänt resultat. För att erhålla slutbetyg (3, 4, 5) krävs godkända rappporter samt godkänt planerings- och ledningsarbete på projektdelen av kursen.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.