Kursplan för Allmän och oorganisk kemi

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGeneral and inorganic chemistry
 • KurskodLKT033
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64116
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Laboration 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp
  0220 Projekt1 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0320 Tentamen 6 hp
   Betygsskala: TH
   6 hp
   • 29 Okt 2021 fm J
   • 05 Jan 2022 em J
   • 18 Aug 2022 em J
   1 Kursmodulen ges av institutionen VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Förkunskaper motsvarande särskild behörighet.

   Syfte

   Kursen skall ge förstärkta och fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp och samband inom allmän och oorganisk kemi. Studenterna skall få träning i laborativt arbete, som skall ge en god grund för fortsatt praktiskt arbetet i kemi och kemitekniska ämnen. Inledningsvis ska kursen ge en inblick i en kemiingenjörs yrkesroll samt göra studenten förtrogen med studiemiljön och de möjligheter och krav som högskolestudier ställer. Kursen skall ge elementära kunskaper om atomens uppbyggnad, den kemiska bindningens teori, det periodiska systemets struktur, de allmänna lagarna för kemiska omsättningar, oorganiska reaktioner och molekylers och fasta ämnens struktur. Det laborativa arbetet skall ge träning i praktiskt arbete och lägga en grund till ett gott säkerhetstänkande vid kemiskt arbete. Laborationerna skall också ge träning i ansvarstagande, planering, instruktion och kommunikation.

   Karriärplaneringsprojektet syftar till att öka medvetenheten om den egna rollen och de kompetenser som behövs för framtida yrkesliv samt till att öka förmågan att systematiskt bygga upp och dokumentera personlig utveckling.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Förstå och redogöra för grundläggande kemiska begrepp och teorier samt att beskriva och reflektera över de begränsningar och antaganden under vilka dessa gäller.
   - Visa god förmåga att självständigt utföra laborativt arbete.
   - Uppvisa ett gott säkerhetstänkande vid kemiskt arbete.
   - Visa grundläggande förståelse för ingenjörens yrkesroll.
   - Skapa en bild av egna professionella styrkor och motvationsfaktorer som förberedelse inför yrkeslivet.

   Innehåll

   Kursen är indelad i en teoridel (6 hp), laborationskurs (4,5 hp) och en projektdel (1,5 hp). Teoridelen består av föreläsningar och övningar som behandlar
   • Nomenklatur
   • Reaktionsformler
   • Stökiometri och gaslagar
   • Allmän kemisk jämviktslära: Syror/baser, titreringar, buffertar
   • Atomens uppbyggnad
   • Kemiska bindningar
   • Molekylstruktur
   • Kemisk termodynamik: Entalpier och Gibbs fria energi
   • Deskriptiv oorganisk kemi: s-blocket, p-blocket och d-blocket Fasta tillståndets kemi: Metallstrukturer och grundstrukturer för enkla salter.
   I den teoretiska delen av kursen ingår också ett grupparbete om p-blockets kemi som redovisas muntligen samt en datorintroduktion. Den praktiska delen startar med brandövning. Den fortsätter sedan med laborationer som tar upp olika säkerhetsaspekter vid kemiskt laboratoriearbete. Detta följs av moment som tar upp grundläggande laboratoriekunskap såsom praktiskt handhavande av laboratorieutrustning, beredning och ställning av lösningar. Kursen innefattar också laborationer som behandlar kvantitativ analys, titrering och oorganisk reaktionslära.

   I projektet karriärplanering ingår:

   •  Övningar kring individens starka sidor, intressen, värderingar, färdigheter och viktiga erfarenheter, görs både individuellt och i grupp.
   • Träning i att presentera sig muntligt och skriftligt inför en tilltänkt arbetsgivare.
   • Aktiviteter som rör näringslivssamverkan

   Organisation

   I kursen ingår lektioner, laborationer och projekt.

   Litteratur

   P. Atkins, Chemical Principles, W.H. Freeman & Co

   J.W. Zubrick, The Organic Chem Lab Survival Manual, A Student s Guide to Techniques, Wiley

   G. Aylward, T. Findlay, SI Chemical Data, Wiley

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Den skriftliga examinationen består av teoriuppgifter och beräkningsuppgifter där betyget 3, 4 och 5 ges på godkänt resultat. I laborationskursen ingår moment som varje student utför enskilt. För att erhålla godkänt på laborationskursen krävs godkända laborationsrapporter och godkänt deltagande. För godkänt på projektet inom karriärplanering krävs aktivt deltagande. För slutbetyg på kursen, som ges i skala 3, 4 och 5, krävs även närvaro på brandövning och vissa andra moment, vilka framgår av det material som delas ut vid kursstart.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.