Kursplan för Realtidssystem, grundkurs

Kursplan fastställd 2020-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to real time systems
 • KurskodLET627
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 62124
 • Max antal deltagare56
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2021 em L
 • 09 Okt 2020 fm L
 • 17 Aug 2021 em L
0217 Laboration 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Godkänt betyg krävs i laborationsdelen av kursen DAT390 Maskinorienterad programmering (kursmodul 0118). Kunskaper i datorteknik motsvarande kursen LEU432 Grundläggande datorteknik. Kunskaper i programutveckling motsvarande en kurs i programmering i högnivåspråket C.

Syfte

Kursen ska ge en introduktion till ämnesområdet realtidssystem med fokusering mot "små inbyggda realtidssystem" inklusive system där flera mikrodatorer kopplats samman via en databuss i syfte att öka systemets prestanda, införa redundans och nå större flexibilitet (distribuerade realtidssystem). Kursen är applikationsinriktad och syftar till att ge studenterna erfarenhet av några viktiga tillämpningsområden för mikrodatorer. Speciellt ges en introduktion till CAN-bussen som ett exempel på en fältbuss.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva och förstå begreppen inbyggda system, process, parallella processer, delade resurser samt distribuerade system.
 • Förklara begreppen kritisk region, ömsesidig uteslutning, svält, låsning samt synkronisering av processer. 
 • Beskriva och förstå den allmänna uppbyggnaden av, och funktionen hos, en realtidskärna för små inbyggda system. 
 • Utveckla program bestående av flera processer för små applikationer med stöd av en realtidskärna. 
 • Kunna använda pekare i samband med utveckling av C-program för hantering av datastrukturer som listor och köer. 
 • Förklara innebörden av, och skillnaden mellan, begreppen tabellstyrd och prioritetsstyrd schemaläggning.
 • Tillämpa schemaläggningsanalys på enklare system bestående av ett flertal välspecificerade processer med tidskrav (period och deadline).
 • Beskriva grundläggande struktur och egenskaper hos CAN-protokollet. 
 • Utveckla enklare program för ett distribuerat realtidssystem baserat på en gemensam CAN-buss.

Innehåll

I kursen tas följande begrepp upp i olika fördjupningsgrad: process, processkommunikation, kritiska regioner, semaforer, ömsesidig uteslutning och synkronisering, låsning, tidskrav ("mjuka/hårda" system), schemaläggning, tids- och händelsestyrda system, schemaläggningsanalys för system med statiska och dynamiska processprioriteter, distribuerade realtidssystem samt datakommunikation för små inbyggda realtidssystem. 

Kursen beskriver implementering av en liten realtidskärna för ett mikrodatorsystem.
Kursen tar även upp hantering av listor och köer i C-program i samband med studien av en realtidskärna. 

En större laborationsuppgift och en avslutande laborationsrapport ger erfarenheter av programutveckling för inbyggda system.

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och en laborationsuppgift. Inom ramen för laborationsuppgiften, och i samarbete med kursen LSP580 Engelska, tränas muntlig och skriftlig färdighet.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar. Utvalda texter från tidskrifter, konferenser och böcker. Exempelsamling.

Examination inklusive obligatoriska moment

En skriftlig tentamen och en laborationsuppgift. Slutbetyg, enligt skalan underkänd (U) eller godkänd (3, 4, 5), ges baserat på betygen på den skriftliga tentamen och laborationsuppgiften.