Kursplan för Realtidssystem, grundkurs

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to real time systems
 • KurskodLET627
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 62115
 • Max antal deltagare56
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 29 Maj 2024 em L
 • 06 Okt 2023 fm L
 • 20 Aug 2024 em L
0217 Laboration 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Godkänt betyg i laborationsdelen av kursen DAT390 Maskinorienterad programmering (kursmodul 0118) samt godkänd inlämningsuppgift i kursen LEU483 Programutveckling (kursmodul 0119). Kunskaper i datorteknik motsvarande kursen LEU432 Grundläggande datorteknik.

  Syfte

  Kursen ska ge en introduktion till ämnesområdet realtidssystem med fokusering mot "små inbyggda realtidssystem" inklusive system där flera mikrodatorer kopplats samman via en databuss i syfte att öka systemets prestanda, införa redundans och nå större flexibilitet (distribuerade realtidssystem). Kursen är applikationsinriktad och syftar till att ge studenterna erfarenhet av några viktiga tillämpningsområden för mikrodatorer. Speciellt ges en introduktion till CAN-bussen som ett exempel på en fältbuss.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva och förstå begreppen inbyggda system, process, parallella processer, delade resurser samt distribuerade system.
  • Förklara begreppen kritisk region, ömsesidig uteslutning, svält, låsning samt synkronisering av processer. 
  • Beskriva och förstå den allmänna uppbyggnaden av, och funktionen hos, en realtidskärna för små inbyggda system. 
  • Utveckla program bestående av flera processer för små applikationer med stöd av en realtidskärna. 
  • Kunna använda pekare i samband med utveckling av C-program för hantering av datastrukturer som listor och köer. 
  • Förklara innebörden av, och skillnaden mellan, begreppen tabellstyrd och prioritetsstyrd schemaläggning.
  • Tillämpa schemaläggningsanalys på enklare system bestående av ett flertal välspecificerade processer med tidskrav (period och deadline).
  • Beskriva grundläggande struktur och egenskaper hos CAN-protokollet.

  Innehåll

  I kursen tas följande begrepp upp i olika fördjupningsgrad: process, processkommunikation, kritiska regioner, semaforer, ömsesidig uteslutning och synkronisering, låsning, tidskrav ("mjuka/hårda" system), schemaläggning, tids- och händelsestyrda system, schemaläggningsanalys för system med statiska och dynamiska processprioriteter, distribuerade realtidssystem samt datakommunikation för små inbyggda realtidssystem. 

  En större laborationsuppgift och en avslutande laborationsrapport ger erfarenheter av programutveckling för inbyggda system. Kursen beskriver programmerarens gränssnitt för den realtidskärna som finns tillgänglig för att lösa laborationsuppgiften, och tar även upp hur av pekare, listor och köer i C-program används i det sammanhanget. 

  Organisation

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och en laborationsuppgift. Inom ramen för laborationsuppgiften, och i samarbete med kursen LSP580 Engelska, tränas muntlig och skriftlig färdighet.

  Litteratur

  Föreläsningsanteckningar. Utvalda texter från tidskrifter, konferenser och böcker. Exempelsamling.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  En skriftlig tentamen och en laborationsuppgift. Slutbetyg, enligt skalan underkänd (U) eller godkänd (3, 4, 5), ges baserat på betygen på den skriftliga tentamen och laborationsuppgiften.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.