Kursplan för Nanomaterialkemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNanomaterials chemistry
 • KurskodKTK042
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30127
 • Max antal deltagare48 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 10 Jan 2024 em J
 • 05 Apr 2024 em J
 • 19 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenterna förväntas ha kunskaper motsvarande innehållet i KOO093 - Syntes, egenskaper och struktur hos fasta material, eller motsvarande, samt kunskaper motsvarande innehållet i KTK096 - Ytkemi, eller motsvarande.

Syfte

Det övergripande målet med kursen är att ge en förståelse för grundläggande och tillämpade aspekter av kemin hos nanomaterial och att beskriva betydelsen av egenskaper som yta, storlek, form, självorganisering och defekter hos ett urval typiska nanomaterial. Kursen innehåller föreläsningar, journal clubs och experimentellt laboratoriearbete som utförs under handledning av en forskare inom området. Särskild vikt läggs vid hållbarhets- och energiaspekter i valet av projekt för laboratoriearbetet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva de viktigaste begreppen rörande nanomaterial.
 • Förklara bildningen av nanopartiklar och mesoporösa material.
 • Beskriva olika självassocieringsprocesser som används vid framställning av nanomaterial.
 • Förklara specifika nanokemiska detaljer hos vanliga nanomaterial och deras egenskaper.
 • Beskriva begreppen templatering, kemisk mönstring, mjuk litografi, lager-för-lager deponering och metoder för ytfunktionalisering.
 • Ge exempel på tillämpningar inom kemi, fysik, biovetenskap och materialvetenskap där nanostrukturer är av central betydelse.
 • Genomföra relevant laboratoriearbete inklusive syntes och karaktärisering av nanomaterial, utvärdering av egenskaper och rapportering.

Innehåll

Kursen inleds med en beskrivning av de grundläggande koncepten för nanomaterialkemi med särskild tonvikt på betydelsen av yta, storlek, form, självorganisering, defekter och tillämpning av nanomaterial. Efter detta följer ett antal föreläsningar för att täcka ett urval av viktiga nanomaterial och deras specifika egenskaper. Dessa föreläsningar förklarar också olika nanokemiska metoder som används vid bildning, självorganisering, templatering, kemisk mönstring, mjuk litografi, lager-på-lager deponering och ytfunktionalisering av nanomaterial. Exempel på viktiga egenskaper och tillämpningar av nanomaterial beskrivs under kursens gång och presentationer från företrädare för industrin ges för att belysa relevansen och möjligheter för nanomaterialkemi. Laborationer utförs på utvalda frågeställningar och rapporteras skriftligt. Journal club recensioner av utvalda vetenskapliga artiklar genomförs och presenteras i studentgrupper.

Organisation

Kursen omfattar ca 12 föreläsningar och experimentellt laboratoriearbete som utförs under överinseende av en handledare och redovisas skriftligt. Vetenskapliga artiklar kommer att väljas ut för genomläsning och diskussion i journal clubs tillsammans med andra studenter.

Litteratur

Anteckningar från föreläsningar och kursboken
Concepts of Nanochemistry
Ludovico Cademartiri and Geoffrey A. Ozin
Wiley-VCH, Weinheim
ISBN: 978-3-527-32597-9

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på en skriftlig tentamen, betyg TH, och inkluderar även godkända skriftliga och muntliga redovisningar av laborationer och journal clubs.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2024-02-22: Block Block ändrat från C till C+ av Lina Haglund
   [Kurstillfälle 1]
  • 2023-04-28: Block Block ändrat från C+ till C av Lina Haglund
   [Kurstillfälle 1]
  • 2023-04-28: Block Block ändrat från D till C+ av Examinator
   [Kurstillfälle 1]