Kursplan för Cell- och molekylärbiologi 2

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-05-31 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCell and molecular biology 2
 • KurskodKMG050
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 48121
 • Max antal deltagare80 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0103 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2024 em J
 • 07 Jun 2024 fm J
 • 27 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inledande cell- och molekylärbiologi.

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper inom cell- och molekylärbiologin hos flercelliga organismer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs förväntas studenterna ha tillskansat sig teoretisk kunskap om examensmaterialet i läroboken och litteraturen under mini-konferensenen, dvs de förväntas ha praktisk kunskap om de huvudsakliga molekylära mekanismer och cellulära strukturer som behandlats under kursen. Studenterna ska kunna redovisa förvärvad kunskap genom att beskriva eller räkna upp komponenter för relevanta reglerings- eller signalvägar eller cellstrukturer samt kunna redogöra för deras funktioner. Dessutom förväntas studenterna ha fått grundläggande kunskap om molekylärbiologiska metoder som diskuteras under kursen, inklusive bakteriella tillväxtkurvor och analys av receptor-ligand-interaktiner, och kunna lösa uppgifter baserade på liknande relevanta experimentdata. Mini-konferensens inlärningsmål, utöver de grundläggande målen ovan, innefattar att studenterna tränas i att läsa, förstå, presentera och diskutera vetenskaplig litteratur. Under mini-konferensen kommer studenterna också att öva på att hålla vetenskapliga offentliga föreläsningar och delta i en offentlig debatt.

Innehåll

Kursen kommer att omfatta de molekylära mekanismer som ligger till grund för multicellularitet. Föreläsningarna kommer att beröra transkriptionsreglering och signaleringsnätverk som grund för multicellulärt beteende, kommunikationsvägar mellan celler, mekanismer för celladhesion, program för att utveckla en multicellär organism, olika typer av vävnader inklusive deras struktur och funktion, immunsystemets funktion och evolutionen bakom multicellularitet. Mini-konferensen kommer att fördjupa några teman från föreläsningarna.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar som kretsar kring ämnena i boken "Molecular Biology of the Cell", Alberts m fl, sjunde upplagan. Målet med föreläsningarna är att lyfta fram särskilt viktiga ämnen och tydliggöra innehållet i tentamen samt kurslitteraturen. Mot slutet av kursen ägnas flera föreläsningar åt repetition samt att öva inför tentamen. Föreläsningarna är inte obligatoriska. Kursen innehåller också en mini-konferens, där studenterna arbetar i grupper. Grupperna tilldelas vetenskaplig litteratur som de ska hålla föredrag om för sina kurskamrater. Studenterna förväntas också ställa frågor och utvärdera de andra föredragen. Deltagande i grupparbeten och mini-konferens är obligatoriskt. Undervisning och kurslitteratur på engelska.

Litteratur

Molecular Biology of the Cell (Seventh Edition, 2022, Bruce Alberts, Rebecca Heald, Alexander Johnson, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts och Peter Walter).
Inläsningsmaterial och instruktioner inför mini-konferensen delas ut vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Det maximala antalet poäng som en student kan få för hela kursen är 100%. Arbetet under mini-konferensen kan ge max 10%. Den skriftliga sluttentamen kan ge max 90%. Poängen från mini-konferens och tentamen räknas samman och utgör grunden för slutbetyget.

Slutbetyg ges enligt följande:
< 50% U
50-69% 3
70-89% 4
90-100% 5

Mini-konferensens betygsättning: Mini-konferensen graderas 0-10. Poäng delas ut för föredraget enligt kriterierna som fastställs i direktiven inför mini-konferensen och för aktivt deltagande i opponeringen. De ämnen som ingår i mini-konferensen ingår även i den skriftliga tentamen, vanligen i form av frågor som motsvarar max 10% av totalsumman.

Regler för den skriftliga tentamen: Frågorna i den skriftliga tentamen är på engelska och det är tillåtet att medföra ett lexikon till tentamen. Studenterna får svara på svenska, om de föredrar det. Det är inte tillåtet att medföra anteckningar, powerpoint-bilder från föreläsningar, böcker eller andra dokument, dator eller andra elektroniska föremål som kan lagra information. Dock är miniräknare med minnesfunktion tillåtet. Man kan inte få minuspoäng, däremot delar av poäng för skrivna svar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurs:
  • 2023-05-30: Innehåll Innehåll ändrat av PA
   Uppdaterat beskrivning av innehåll
  • 2023-05-30: Litteratur Litteratur ändrat av PA
   Uppdaterat litteratur
  • 2023-05-30: Examination Examination ändrat av PA
   Uppdaterat information om examination
  • 2023-05-30: Organisation Organisation ändrat av PA
   Uppdaterat upplaga i organisation