Kursplan för Modellorganismer i molekylärbiologi

Kursplan fastställd 2024-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnModel organisms in molecular biology
 • KurskodKMG042
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionKEMI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI (GU)
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 48113
 • Max antal deltagare48
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0113 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 5,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i biokemi, cell-och molekylärbiologi och tillämpad mikrobiologi.

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i en rad molekylärbiologiska tekniker med fokus på funktionell analys av gener och genprodukter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva hur olika modellorganismer kan användas för att behandla en viss fråga. Förstå tillämpningar och begränsningar för olika modellorganismer. Kunna planera experiment och inkludera lämpliga kontroller.

Innehåll

Kursen kommer att fokusera på flera modellorganismer: mus, flugor, jäst, maskar och odlade däggdjursceller. Föreläsningarna kommer att baseras i huvudsak på moderna genetiska och molekylärbiologiska metoder som använder dessa modellorganismer. Laborationer under kursen kommer att omfatta införandet av gener i odlade däggdjursceller, immunofluorescence analys av odlade  däggdjursceller och analys av maskar. En litteraturstudie introducerar studenterna att söka efter vetenskapliga artiklar och studenter kommer att presentera sin slutsats om en viss molekylärbiologisk teknik för att resten av gruppen. Grupparbete där man diskutera användningen av olika modellorganismer.

Organisation

Föreläsningar, laborationer (obligatoriskt deltagande), grupparbeten (obligatoriskt deltagande), presentationer (obligatoriskt deltagande)


Litteratur

Det finns ingen bestämd bok men Lodish et al Molecular Cell Biology eller Alberts et al Molecular Biology of the Cell  är användbara. Listor över rekommenderad läsning och handouts kommer att tillhandahållas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenten måste vara godkänd på den skriftliga tentamen (kort svarsformat) samt deltagit och vara godkänd på laborationerna (Förklara teori och analysera data),   presentationer (förklara teori och vetenskapliga uppgifter) och grupparbetet (delta i diskussioner).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.