Kursplan för Nutrition, hälsa och hållbara dieter

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNutrition, health and sustainable diets
 • KurskodKLI042
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08115
 • Max antal deltagare30
 • Min. antal deltagare8
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 30 Maj 2023 em J
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0217 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper motsvarande kandidatnivå där kurser inom kemi, biologi, samt biokemi rekommenderas ingå.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en översikt och förståelse för sambandet mellan kost, hälsa och miljö. Syftet är också att ge en överblick över hur olika dieter – alltså kombinationen och kvantiteten av livsmedel som konsumeras – kan bidra till en hållbar livsmedelskonsumtion både vad gäller hälsa och klimat.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Ge en övergripande beskrivning av de globala hälsoproblem som kan kopplas till kostintag
 • Kritisk kunna granska påståenden gällande samband mellan kost och specifika sjukdomar
 • Sammanfatta de viktigaste evidensbaserade näringsrekommendationerna samt känna till hur kostråd och näringsrekommendationer tas fram
 • Känna till hur matens sammansättning och vårt intag av protein, fett och kolhydrater kan påverka hälsa samt veta vilka livsmedelskällor olika näringsämnen kommer ifrån
 • Känna till vad som är kännetecknade för vitaminer och deras betydelse för förebyggande av sjukdomar
 • Ge exempel på viktiga mineraler och spårämnen och deras betydelse för förebyggande av sjukdomar
 • Beskriva mekaniska och kemiska aspekter av digestion och upptag av näringsämnen i mag-tarmkanalen samt känna till vad som påverkar upptaget av olika näringsämnen
 • Beskriva och diskutera frågeställningar kring hållbar livsmedelskonsumtion kopplat till hälsoeffekter av specifika livsmedel -  så som hälsoeffekter av  animaliska och växtbaserade råvaror
 • Beskriva samband mellan klimat- och miljöförändringar, livsmedelsförsörjning och hållbarhet ur ett globalt perspektiv
 • Ge exempel på hur nutritionsstatus/kostintag kan mätas och bedömas, samt styrkor och svagheter med de olika metoderna
Mer specifika lärandemål kommer presenteras under kursen. 

Innehåll

 • Livsmedel och hälsa ur ett globalt perspektiv
 • Näringsrekommendationer
 • Registrering av näringsintag
 • Mätning av nutritionsstatus
 • Individanpassade kostråd (”Personalized nutrition”)
 • Näringsupptag i mag-tarmkanalen
 • Metabola sjukdomar, konsekvenser och behandlingsformer
 • Funktion, digestion och metabolism av protein och aminosyror, lipider och kolhydrater och kostfibrer
 • Fettlösliga och vattenlösliga vitaminer, mineraler och spårämnen
 • Kost och tarmflora
 • Hälsopåståenden
 • Interaktioner mellan kost, hälsa och miljö
 • Miljö, klimat och livsmedelsförsörjning

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, laborationer, seminarium, grupparbeten, online quiz, uppgifter i Canvas. Föreläsningarna sker mestadels som vanliga salsföreläsningar på campus men även några digitala föreläningar på zoom kommer ges (framförallt av lärare från andra universitet) samt så kommer även "Flipped-classroom" användas för visa av föreläsningarna.

Obligatoriska delar:
 1. Kostregistrering/datorlab: Under kursen kommer varje student att genomföra en kostregistrering under några dagar för individuell bedöming av nutritionsstatus.
 2. Laboration: Kemisk analys av egen nutritionsstatus.
 3. Vetenskaplig ganskning av hälsopåstående: Kritisk granskning av ett hälsopåstående kopplat till mat från sociala medier eller liknande, samt kritisk granskning av vetenskaplig artikel inom samma ämne.
 4. Seminarium: Under kursen kommer tre seminarium att hållas, ett för varje av punk 1-3 ovan: kostregistrering, laboration och vetenskaplig granskning.
 5. Frågesport/Quiz och uppgifter:. Flera mindre obligatoriska quiz och andra uppgifter kommer läggas upp på Canvas under kursens gång.
Kursen innehåller eventuellt även ett studiebesök vid Klinisk Näringslära, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studiebesöket är frivilligt och är inte inkluderat i de obligatoriska delarna av kursen.

Litteratur

Ett urval av aktuella vetenskapliga publikationer och litteratur inom nutrition, hälsa och hållbarhetsfrågor kommer att vara tillgängliga under kursen.
Förslag på litteratur för bakgrundsläsning: Introduction to Human Nutrition. Författare: Gibney, Lanham-New, Cassidy and Vorster. The nutrition Society. Blackwell Science, 2009. ISBN 978-4051-6807-6.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt betyg på kursen krävs godkänd sluttentamen samt aktiv medverkan i de obligatoriska momenten som beskrivs ovan. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-03-09: Block Block D+ tillagt av lina haglund
   [Kurstillfälle 1]