Kursplan för Livsmedelsteknik och hållbara livsmedelssystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFood technology and sustainable food systems
 • KurskodKLI032
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08134
 • Max antal deltagare30
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2021 fm J
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

BSc med kurser i kemi; kemisk miljökunskap, kemiteknik och livsmedelsvetenskap (Livsmedelskemi, -mikrobiologi, -bioteknik och nutrition och hälsa) rekommenderas.

Syfte

Syftet med kursen ''livsmedelsteknik och hållbara livsmedelssystem'' är att skapa förståelse för tillämpningen av livsmedelsvetenskapliga och tekniska principer  för  hållbar produktutveckling och industriell produktion längs hela livsmedelskedjan.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Efter avslutad kurs skall studenterna, 

inom området Livsmedelsprodukter och processinovation:

 • Demonstrera en grundlig förståelse av livsmedelsindustrin och livsmedelskedjan
 • Beskriva, diskutera och identifiera koncept och olika aspekter av livsmedels- och produkthantering
 • Beskriva egenskaper och användning av olika förpackningar och förpackningsmaterial
 • Ha en grundlig förståelse om hållbarhet- och lagstiftningsaspekter
 • Redogöra för objektiva och beskrivande sensoriska bedömningsmetoder och hur de kan tillämpas  
 • Beskriva sensoriska system och  naturliga variationer i människans perceptions- och bedömningsförmåga
 • Förstå betydelsen av, och känna till metoder för karaktärisering av livmsedelsstrukturer och dess roll i produktutveckling och processinnovationer

Inom området Livsmedelsteknik och teknologi:

 • Beskriva och förstå hur viktiga livsmedelskategorier processas
 • Förstå funktioner av utrustning som används för livsmedelsproduktion och hur dessa påverkar livsmedelsprodukter
 • Förstå transportprocesser och hur fysikaliska och kemiska mekanismer är involverade i  livsmedels hållbarhet och effekter av tillagning
 • Använda nuvarande principer och praxis kring processtekniker och processparametrar och värdera betydelsen av dessa  för  livsmedelssäkerhet, nutrition och kvalitet 
 • Kunna  tillämpa grundläggande kunskaper kring industriell rengöring och hygienisk design

Inom området hållbara livsmedelssystem och teknik:

 • Demonstrera en grundlig förståelse av allmänna aspekter av hållbarhet i livsmedelssystem på olika nivåer (lokal-global)
 • Beskriva vilka aspekter som är avgörande för livsmedels hållbarhet
 • Identifiera hur livsmedelssystem och produkter kan bli mer hållbara
 • Förstå kopplingen mellan tillämpad nutrition och hållbarhet
 • Jämföra olika verktyg för systemanalys och bedömning av livsmedelshållbarhet, t.ex. Livscykelanalyser (LA), Ekologiska fotavtryck, Sociala LCA

Innehåll

Kursens föreläsningar har följande innehåll:
 1. Livsmedelsindusrin och livsmedelskedjan, introduktion till workshop och studentpresenation.
 2. Transportprocesser inom livsmedelssystem 1 & 2
 3. Introduktion till livsemdelsstrukturer/texturer
 4. Bevaringstekniker del 1 & 2
 5. Preparationstekniker del  1 & 2
 6. Hållbarhet i livsmedelssystem
 7. Utvärdering av hållbarhet
 8. Tillämpad nutritionell hållbarhet
 9. Sensorisk analys och kroppens sensoriska systemet
 10. Förpackningsteknik
 11. Hygien, produktionssäkerhet och lagstiftning
 12. Energi-, rengörings- och spillvattenteknologi
 13. Framtida teknologier eller Problem lösning

Obligatoriska moment:

 1. Laborationer vilka innefattar områden som värmetransport, värmebehandlig och hållbarhetsprocesser.
 2. Fördjupningsarbete där studenterna kritiskt granskar en vetenskaplig artikel inom området, och där resultatet presenteras muntligt och skriftligt.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar samt av obligatorisk workshop och muntlig presentation av ett fördjupningsarbete.

Obligatoriska moment:

1. Workshop: Aktivt deltagande i en workshop med fokus på produktutveckling

2. Muntlig och skriftlig presentation av en fördjupningsuppgift


Övriga aktiviteter:

Studiebesök på RISE


Litteratur

"Introduction to Food Engineering", 5th ed. (2013), RP Singh & DR Heldman, AC Press.

Föreläsningsanteckningar och särtryck av vetenskapliga artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen i slutet av kursen. För godkänt krävs muntlig och skriftlig presentation av en fördjupningsuppgift och aktivt deltagande i en workshop.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten