Kursplan för Livsmedelsmikrobiologi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFood microbiology
 • KurskodKLI021
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08119
 • Max antal deltagare30 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0104 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Mar 2024 em J
 • 05 Jun 2024 em J
 • 26 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatutbildning inklusive kurser inom kemi; oorganisk och organisk kemi, fysikalisk kemi och biokemi.

Syfte

Mikrobiologi är vetenskapen om mikroskopiska organismer. Dessa påverkar oss, och planeten jorden, på en lång rad olika sätt. En del mikrobiella aktiviteter är för oss människor dåliga, såsom sjukdom och förstörelse av mat, men de flesta är positiva och nödvändiga, t.ex. nedbrytning av organiskt material i cykliska förlopp i naturen, och produktion av olika typer av livsmedel. Kursen Livsmedelsmikrobiologi avser att ge fördjupande kunskaper inom livsmedelsmikrobiologi samt att i viss mån repetera grunderna i mikrobiologin. Mikroorganismer i livsmedel påverkar oss på tre huvudsakliga sätt: 1) förstörelse/ hållbarhet, 2) matförgiftningar och spridning av patogener och 3) förädling av livsmedel med hjälp av gynnsamma mikroorganismer. Kursen behandlar å ena sidan hur miljön i olika livsmedel påverkar sammansättningen av mikroorganismer och deras tillväxt, de viktigaste produktförstörande och sjukdomsalstrande mikroorganismerna, detektions- och kvantifieringsmetoder samt å andra sidan hur livsmedel kan påverka de gynnsamma mikroorganismerna i vår tarmflora och därigenom vår hälsa. Den avser också ge insikt i mikrobiellt tänkande såsom grundläggande mikrobiell fysiologi, ekologi, genetik och vidhäftningsmekanismer, jäst och mögelkunskap. Kursens laborativa del syftar till att ge färdigheter i att utföra mikrobiologiska arbetsmoment som sterilteknik, undersökning av mikroorganismer i omgivningen och i livsmedel samt mikroskopering och odling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Känna till och övergripande kunna beskriva huvudgrupper av mikroorganismer, och förstå rådande bild av mikroorganismer i livets domäner samt principer för att mäta släktskap.
 • Kunna beskriva strukturer och skillnader mellan prokaryota och eukaryota celler samt förstå fundamental funktion av organeller och andra cellstrukturer (som membran, flagell och kapsel).
 • Förstå och praktiskt kunna tillämpa mikrobiell grundteknik såsom sterilteknik, odling, renstrykning, anrikning och bestämning av cellkoncentration.
 • Förstå och beskriva principerna för konventionell och modern teknik för detektion av livsmedelspatogener.
 • Känna till och kunna beskriva viktiga livsmedelspatogener; naturliga habitat, spridning via livsmedel och hantering, virulens och sjukdomsförlopp.
 • Förstå grundläggande matematik för mikrobiell populationstillväxt inkluderande tillväxthastighet och generationstid samt mikrobers olika fysiologi i olika tillväxtfaser.
 • Känna till fundamental mikrobiell nutrition samt påverkan av miljöfaktorer, såsom temperatur, vattenaktivitet och pH, på tillväxt i livsmedel.
 • Uppnått grundläggande kunskap om mycelsvamp (mögel) inklusive mycotoxiner.
 • Uppnått kunskap om mikrobiologin i olika typer av livsmedel såsom kött, mjölk, fisk och grönsaker, samt förstå faktorer som påverkar tillväxten i respektive livsmedel.
 • Förstå principer för hygienisk design (HACCP)
 • Ha översiktlig kunskap om olika typer av jäst; förekomst, viktiga arter och deras betydelse för livsmedel och människa.
 • Erhållit grundläggande kunskap om konservering av livsmedel och värmebehandling inkluderande beräkning av avdödningshastighet
 • Förstå och kunna beskriva mikrobiell adhesion och biofilmer; ingående krafter, typ av adhesion, mekanismer, viktiga strukturer samt relevans i naturen och vid hantering av livsmedel.

Innehåll

1. Introduktion till mikrobiologi, huvudgrupper, fylogeni, struktur och funktion.
2. Grundläggande mikrobiell metod och teknik
3. Metodik och teknik för detektion av mikroorganismer
4. Tekniker för kvantifiering av mikroorganismer i livsmedel
5. Livsmedelsburen sjukdom och patogener
6. Nutrition tillväxt och odling
7. Mycelsvamp och mycotoxiner
8. Livsmedlens mikrobiologi
9. HACCP, hygienic design
10. Metabolism, med tonvikt på mikroorganismer i livsmedel.
11. Jäst - förekomst, viktiga arter, betydelse
12. Livsmedelspatogener
13. Konservering och värmebehandling
14. Adhesion och biofilmer - betydelse och mekanismer

Organisation

Kursen är organiserad i form av traditionella föreläsningar, seminarieövningar, grupparbete och obligatoriska laborationer. Föreläsningar ges huvudsakligen av lärare/forskare från Chalmers men också av inbjudna lärare från industrin.

Litteratur

 "Food Microbiology" av Adams and Moss (tillgänglig som e-bok på Chalmers bibliotek) och utdelat material i form av föreläsningsbilder och ett urval av artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Alla laborationer är obligatoriska.  En skriftlig rapport för varje lab måste godkännas av lärare för att få godkänt på kursen.
Slutexaminering sker i form av traditionell skriftlig tentamen.Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-05-23: Block Block D+ tillagt av Eva Albers
   [Kurstillfälle 1]