Kursplan för Miljöledning och miljövetenskap

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental management and science
 • KurskodKKM051
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Kemiteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 4,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53130
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0194 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 10 Jan 2022 fm J DIG
 • 12 Apr 2022 fm J DIG
 • 19 Aug 2022 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kemi.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om den naturliga miljön och perspektiv på viktiga miljöproblem som människan skapar på arbetsplatsen och i den globala miljön, samt kunskaper om några av de huvudsakliga informationsanalytiska ingenjörsverktyg vi använder för att motverka och lösa miljöproblem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. beskriva trender för och mekanismer bakom regionala och globala miljöproblem
 2. beskriva olika andra former av mänsklig påverkan på ekologiska system
 3. beskriva riskbedömningsprocessen för hälsorisker och miljörisker, spridningsmodeller för utsläpp, samt utföra enkla kvantitativa riskbedömningar
 4. beskriva miljöbedömningsprocesser, som t.ex. livscykelanalys
 5. beskriva hur olika styrmedel och ledningssystem används i hållbarhetssyfte på företags‐, riks‐ och EU‐nivå 
 6. diskutera och tillämpa olika etiska avvägningsprinciper i beslutsfattande och diskutera ingenjörens yrkesroll i relation till Hållbar utveckling

Innehåll

Följande moment ingår i kursen: ekologiska grunder, biogeokemiska kretslopp, globala miljöproblem, eutrofiering, förenklade kemiska spridningsmodeller, olika typer av hälsofarliga ämnen, kvalitativa och kvantitativa riskbedömningsmetoder, hygieniska gränsvärden, livscykelanalys, miljöledningssystem, miljömål, REACH, etik i beslutsfattande, ingenjörens roll.

Ett icke-obligatorisk projektarbete om riskbedömning erbjuds under kursen.

Organisation

Föreläsningar, övningar och projektarbete.

Litteratur

Peters & Svanström (2019) Environmental Sustainability for Engineers and Applied Scientists. Cambridge University Press. ISBN: 9781316617731
Föreläsnings- och övningsmaterialet samt kursboken utgör kursens innehåll - se kursens PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Avslutande skriftlig tentamen med poäng från inlämningsuppgifter. Betygsskala: u, 3, 4 och 5

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.