Kursplan för Projektkurs i kemiteknik

Kursplan fastställd 2021-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnChemical engineering project course
 • KurskodKBT325
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64119
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

LKT053 Fysikalisk kemi och LKT084 Industriell kemi, eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att, i samarbete med företag från kemi-, kemiteknik-, material- samt energisektorn, ge möjlighet att pröva hur de nyvunna kunskaperna inom kemiteknik kan användas ute i industrin. Kursen syftar även till att ge en inblick i den kommande yrkesrollen, samt att reflektera över de framtida karriärvalen. Då denna kurs genomförs i gruppform i projekt, ger kursen även insikt i gruppdynamik och projektplanering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Att kunna omsätta en frågeställning från industrin till ett projekt med planering, genomförande samt slutrapportering, alla steg kopplade till en tidsplan.
 • Se möjligheter och ta aktiv roll i projektets olika moment samt ansvara för videomöten/online
 • Tillämpa metoder för att planera och arbeta effektivt i grupp.
 • Reflektera kring egna erfarenheter från gruppdynamik både under och efter projektets genomförande
 • Ge och konstruktivt bearbeta skriftlig och muntlig feedback
 • Få djupare insikt i ingenjörens yrkesroll

Innehåll

Till varje grupp kommer ett företag att ta fram ett projektförslag och presentera deras frågeställning/problem/projekt som de vill att studenterna ska engagera sig i. Temat för projekten kan röra sig inom ett brett spektrum, t.ex. funktionen hos olika utrustningar, hållbarhet, processcheman, nya råvaror, processäkerhet m.m. Projekten kan även ha innovations-/produkt-upplägg: Applikation/idé ➔ Presentation ➔ Marknadsföring.

Handledningen kommer att skötas av handledare från Chalmers men de företagskontakter som verkar inom projekten är också behjälpliga med att agera bollplank samt lämna den information ni behöver. Denna kurs kommer att innehålla verkliga problem och/eller idéer som företagen är intresserade av att finna en lösning på eller få nya inspel kring hur de kan ta nästa steg. 

Projektkursen kommer att avslutas med en kortare skriftlig rapport samt muntlig presentation, där företagen kommer att medverka och lyssna/ställa frågor kring det arbete ni har tagit fram. Då kursen kommer att innehålla ett digitalt fokus, till exempel i form av videomöten samt annan digital kommunikation, kommer ev slutrapporteringen att ske online. 

Organisation

Kursen är uppdelad i planeringsdel (1,5 hp) under läsperiod 1 samt en genomförandedel (3hp) under läsperiod 2. Kursupplägget kommer att ha en grov tidsplan enligt följande; en planeringsfas i september/oktober, en arbetsfas i november och en redovisningsfas i december. Arbetet kommer till största del att genomföras gruppvis och planeras individuellt i de olika grupperna (i samråd med respektive handledare). Gemensamma klassaktiviteter kommer främst att handla om kickoff-föreläsning, gruppdynamiska moment, genrep inklusive muntlig ”peer review” samt slutrapportering. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Sker kontinuerligt i grupp genom följande moment, dokumenteras i en projektdagbok:

 • Genomföra minst 2st onlinemöten i gruppen där handledaren är inbjuden
 • Skriva protokoll på alla gruppmöten
 • Genomföra ett genrep inför övriga studenter
 • Ge muntlig feedback vid genrep
 • Redovisa era resultat och slutsatser både genom en kortare slutrapport samt vid en presentation för både handledare, examinator samt företaget (kan ske antigen via videomöte alternativt fysiskt).
 • Skriva en bidragsrapport. Denna skrivs individuellt för varje student.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.