Kursplan för Grön kemi

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGreen chemistry
 • KurskodKBT245
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30120
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 23 Okt 2023 em J
 • 05 Jan 2024 fm J
 • 21 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom oorganisk och organisk kemi krävs. Grundläggande kunskaper inom katalys är fördelaktigt.

Syfte

I kursen förklaras principerna för grön kemi och efterbehandlingsmetoder med utgångspunkt i molekylär kemi och materialkemi, samt diskuteras alternativa kemiska lösningar för en hållbar utveckling. Förståelsen skall vara sådan att studenten i sin yrkesroll kritiskt kan delta i diskussioner rörande val av kemisk metod (här reaktion) för ökad hållbarhet inom industriell produktion av kemikalier och bränslen, och för att undvika miljöbelastningar orsakade av nedsmutsning och energirelaterade problem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Tillämpa principerna för grön kemi
 • Föreslå metoder för efterbehandling
 • Föreslå gröna lösningar på industriell produktion av:
  • Organiska kemikalier
  • Oorganiska kemikalier
  • Funktionella kemikalier: tensider, oljor, bekämpningsmedel, gödningsmedel, hygienprodukter, läkemedel etc
 • Föreslå kemiska lösningar för energilagring och energiomvandling med kunskap om:
  • Energibärare
  • Alternativa bränslen inkluderande elektrobränslen och väte
  • Framtida syntesvägar för bränslen
 • Beskriva kemiska omvandlingsvägar för alternativa råvaror:
  • biologisk material
  • koldioxid
  • vatten
 • Föreslå efterbehandlingslösningar på nedsmutsningsproblem inom:
  • Industriell produktion av kemikalier och bränslen
  • Vägtransportsektorn
  • Sjöfartssektorn

Innehåll

Gröna kemiska angreppssätt diskuteras inom Kemisk produktion: val av råmaterial, lösningsmedel, katalysatorer, syntesvägar inkluderande mikrovågs- och ultraljudsassisterad syntes; Kemisk energilagring och energiomvandling: kemiska energibärare; syntes av alternativa bränslen inkluderande elektrobränslen och väte; Alternativa råvaror: förnybar biomassa, koldioxid och vatten; Emissionskontroll: kemisk industri samt väg- och sjöfartssektorn: adsorption, jonbytes- och katalytiska metoder. Etik och moral: olika frågeställningar diskuteras kontinuerligt under kursens gång.

Organisation

Kursen omfattar en föreläsningsserie motsvarande 5.0 hp baserad på en textbok och extra material som delas ut under kursens gång, och fem fallstudier motsvarande 2.5 hp. Varje fallstudie rapporteras skriftligt och lämnas in senast en vecka före tentamen. Konsultationstid för fallstudierna schemaläggs.

Litteratur

Green Chemistry - An introductory text (3nd edition, RSC Publishing) av Mike Lancaster.
Kompletterande material såsom föreläsningsanteckningar och texter delas ut via lärplattformen Canvas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen (betygskala TH) och godkända fallstudier (betygskala UG).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.