Kursplan för Grön kemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGreen chemistry
 • KurskodKBT245
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30111
 • Min. antal deltagare8
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2020 fm J
 • 04 Jan 2021 em J
 • 18 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom oorganisk och organisk kemi krävs. Grundläggande kunskaper inom katalys är fördelaktigt.

Syfte

I kursen förklaras principerna för grön kemi och efterbehandlingsmetoder med utgångspunkt i molekylär kemi och materialkemi, samt diskuteras alternativa kemiska lösningar för en hållbar utveckling. Förståelsen skall vara sådan att studenten i sin yrkesroll kritiskt kan delta i diskussioner rörande val av kemisk metod (här reaktion) för ökad hållbarhet inom industriell produktion av kemikalier och bränslen, och för att undvika miljöbelastningar orsakade av nedsmutsning och energirelaterade problem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för principerna för grön kemi och efterbehandlingsmetoder
 • Föreslå gröna lösningar på industriell produktion av:
  • Petroleum och petrokemiska produkter
  • Tensider
  • Organiska och oorganiska kemikalier
  • Hygienprodukter och läkemedel
 • Föreslå gröna lösningar på kemisk energilagring och energiomvandling med kunskap om:
  • Energibärare och alternativa bränslen inkluderande elektrobränslen och väte
  • Framtida syntesvägar för bränslen
 • Beskriva kemiska omvandlingsvägar för koldioxid
 • Föreslå efterbehandlingslösningar på nedsmutsningsproblem inom:
  • Industriell produktion av kemikalier och bränslen
  • Vägtransportsektorn
  • Sjöfartssektorn

Innehåll

Gröna kemiska angreppssätt diskuteras inom Kemisk produktion: val av råmaterial, lösningsmedel, katalysatorer, syntesvägar inkluderande mikrovågs- och ultraljudsassisterad syntes; Kemisk energilagring och energiomvandling: kemiska energibärare; syntes av alternativa bränslen inkluderande elektrobränslen och väte; Användning av koldioxid: omvandlingsvägar till kemikalier och bränslen. Emissionskontroll: kemisk industri samt väg- och sjöfartssektorn: adsorption, jonbytes- och katalytiska metoder.

Organisation

Kursen omfattar en föreläsningsserie motsvarande 5.0 hp baserad på en textbok och extra material som delas ut under kursens gång, och fem fallstudier motsvarande 2.5 hp. Varje fallstudie rapporteras skriftligt och lämnas in senast en vecka före tentamen. Konsultationstid för fallstudierna schemaläggs.

Litteratur

Green Chemistry - An introductory text (3nd edition, RSC Publishing) av Mike Lancaster.
Kompletterande material såsom föreläsningsanteckningar och texter delas ut via lärplattformen Canvas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen (betygskala TH) och godkända fallstudier (betygskala UG).

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten