Kursplan för Produkter och processer i ett hållbart samhälle

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProducts and processes in a sustainable society
 • KurskodKBT201
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53112
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2023 fm J
 • 09 Jun 2023 em J
 • 22 Aug 2023 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kemi, kemiteknik och kemisk miljövetenskap.

Syfte

Kursen avser att ge redskap för hantering av kedjan funktion - produkt - process i ett hållbarhetsperspektiv och har ett focus på utformning av processtekniska lösningar, guidad av ekonomiska, social och miljömässiga hänsyn. En utgångspunkt för kursen är kemiska ämnen i produkter och deras respektive produktionskedjor, och ämnenas spridning och effekter i den omgivande miljön under produktens livscykel.

Grundläggande principer för "Green Chemistry" och "Green Engineering", grunderna för processmodellering och processoptimering samt livscykelanalys och miljöriskanalys utgör viktiga kursinslag. En viktig del kommer att vara att ta fram relevanta processdata för livscykelutvärdering, vilket kopplar samman kursdelarna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs så skall studenten kunna:
 1. Förstå principerna bakom "Green Engineering" och kunna tillämpa dessa i utformningen av kemiska produkttillverkningsprocesser där hänsyn tas till produktval, syntesväg och processdesign.
 2. Kritiskt granska och utvärdera kemiska produkttillverkningsprocesser med avseende på produktfunktionalitet och hållbarhet (ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter).
 3. Använda beräkningsmetoder för processverkningsgrad (material, energi) samt ekonomisk analys för att utvärdera en process. I detta ingår att studenterna ska kunna använda sig av processberäkningsprogram för estimering av processdata.
 4. Redogöra för olika bioraffinaderikoncept och hur dessa skiljer sig med avseende på råmaterial, process och produkt, samt kunna diskutera hur dessa skillnader påverkar olika hållbarhetsaspekter.
 5. Utföra enklare livscykelanalyser (LCA) inkluderande allokering.
 6. Välja lämpliga energiomvandlingskedjor vid beräkningar av energiflöden i LCA-studier.
 7. Redogöra övergripande för de huvudsakliga ekonomiska styrmedel som påverkar industrins val av energislag och processteg.

Innehåll

Under ett antal år har det skett en förändring av tyngdpunkten i miljöproblematiken. Tidigare var diskussionen starkt koncentrerad till utsläpp i samband med produktion, särskilt för den kemiska industrin. I dag diskuteras utgående från ett livscykelperspektiv. Globala frågor som klimatförändringar står ofta i centrum, men regionala och lokala miljöfrågor är fortfarande mycket viktiga. Inom det kemiska området har man angripit miljöproblematiken på olika sätt för att exempelvis minimera råvaruåtgång och bildning av toxiska biprodukter. Detta bygger på olika principer för både kemisk syntes och kemitekniska lösningar. Kursen fokuser på kemiska produkters och processers miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Kursmoment:

 • Råvaror: Förnyelsebara - icke förnyelsebara
 • "Green Engineering" - Grundläggande principer
 • Grunderna för kemikaliers inverkan på miljö och miljöriskanalys
 • Produktval/funktionalitet/hållbarhetsaspekter
 • Utvärdering av olika syntesvägar
 • Processverkningsgrad (material, energi och ekonomi) samt dess påverkan på miljön
 • Användande av processberäkningsprogram för estimering av processdata
 • Grundläggande livscykelanalys, enkla tillämpningar med viss fördjupning inom energiområdet

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar samt inlämningsuppgifter/projekt.

Litteratur

Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis & Evaluation, 4th Ed., EMEA edition, W. D. Seider, D. R. Lewin, J. D. Seader, S. Widagdo, R. Gani and K. M. Ng, Wiley, 2017.

Environmental Sustainability for Engineers and Applied Scientists, G. Peters and M. Svanström, Cambridge University Press, 2019.

Kompletterade material

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter/projekt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.