Kursplan för Produkter och processer i ett hållbart samhälle

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProducts and processes in a sustainable society
 • KurskodKBT201
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53119
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0216 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Grundläggande kemi, kemiteknik och kemisk miljövetenskap.

   Syfte

   Kursen ger verktyg för att utveckla hållbara kemiska produkter och processer baserat på produkternas önskade (kemiska) funktioner. Centralt är utformning av processtekniska lösningar som möter ekonomiska, miljömässiga och sociala krav. Här ingår diskussion av kemiska ämnen i produkter och deras respektive förädlingskedjor samt hållbar kemiteknisk produktion där materialflöden i allt högre grad utgörs av nya framväxande råvaruresurser och energiflöden allt mer springer ur förnybara energislag.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter avslutad kurs så skall studenten kunna:
   1. Förstå principerna bakom "Green Engineering" och kunna tillämpa dessa i utformningen av kemiska produkttillverkningsprocesser där hänsyn tas till produktval, syntesväg och processdesign.
   2. Kritiskt granska och utvärdera kemiska produkttillverkningsprocesser med avseende på produktfunktionalitet och hållbarhet (ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter).
   3. Använda beräkningsmetoder för processverkningsgrad (material, energi) samt ekonomisk analys för att utvärdera en process. I detta ingår att studenterna ska kunna använda sig av processberäkningsprogram för estimering av processdata.
   4. Redogöra för olika bio- och returraffinaderikoncept och hur dessa skiljer sig med avseende på råmaterial, process och produkt, samt kunna diskutera hur dessa skillnader påverkar olika hållbarhetsaspekter.
   5. Utföra enklare livscykelanalyser (LCA) inkluderande allokering.
   6. Välja lämpliga energiomvandlingskedjor vid beräkningar av energiflöden i LCA-studier.
   7. Redogöra övergripande för de huvudsakliga ekonomiska styrmedel som påverkar industrins val av energislag och processteg.

   Innehåll

   Med utgångspunkt i de gröna ingenjörsprinciperna (Green Engineering principles) ger kursen tumregler för kemiteknisk processdesign samt grunder för modellering och optimering av kemiska processer. Livscykelanalys och kostnadsuppskatting utgör viktiga kursinslag. Samtliga moment kopplas samman och konkretiseras genom projektuppgifter där studenten får designa en process, ta fram relevanta processdata och utföra en livscykelutvärdering. I kursen ingår:
   • Hållbar kemisk produkt och processutveckling: funktion - produkt - process
   • Gröna ingenjörsprinciper
   • Nya råvaror och dess flöden genom bio- och returraffinaderier
   • Nya energislag: elektrifiering av kemisk industri
   • Livscykelanalys: mål - omfattning - inventering - effektbedömning - tolkning
   • Användande av processberäkningsprogram för uppskattning av processdata: fysikaliskkemiska modeller - frihetsgrader - flowsheeting
   • Kostnadsuppskattning

   Organisation

   Kursen består av föreläsningar, övningar samt inlämningsuppgifter/projekt.

   Litteratur

   Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis & Evaluation, 4th Ed., EMEA edition, W. D. Seider, D. R. Lewin, J. D. Seader, S. Widagdo, R. Gani and K. M. Ng, Wiley, 2017.

   Environmental Sustainability for Engineers and Applied Scientists, G. Peters and M. Svanström, Cambridge University Press, 2019.

   Kompletterade material

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter/projekt.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.