Kursplan för Individuellt projekt i bioteknik, avancerad nivå

Kursplan fastställd 2022-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndividual project in biotechnology, advanced level
 • KurskodKBT180
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08132
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0108 Projekt 15 hp
Betygsskala: UG
15 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kandidatexamen i Bioteknik, Kemiteknik, eller liknande. Specifika förkunskaper som krävs för att genomföra det individuella projektet som bedöms av examinator och handledare för projektet. För anmälan till kursen ska projektplan skickas till master program ansvarig för granskning och godkännande.

  Syfte

  Kursen ska möjliggöra för teknologen att genomföra ett individuellt projektarbete på avancerad nivå inom högskola, industri eller andra sektorer av samhället. I det enskilda projektet i bioteknik ska studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper inom ett begränsat bioteknikområde. Projektarbetet syftar till att ge studenten kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt,och till att studenten ska lära känna en miljö som är representativ för en del av den framtida arbetsmarknaden.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
  • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
  • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
  • integrera och utveckla kunskap och färdigheter inom den valda problemställningen
  • genomföra laborativt och / eller teoretiskt arbete för att nå fram till projektets målsättningar
  • sammanställa och tolka laborativa och / eller teoretiska resultat
  • avrapportera projektets resultat och hur dessa överensstämmer med projekt- och effektmål, i skriftlig och muntlig form

  Innehåll

  Innehållet kan variera, men skall vara definierat vid projektets start. Projektet ska ha tydlig karaktär av utvecklings- eller forskningsarbete. 

  Organisation

  Projektet kan genomföras inom en akademisk institution eller inom lämplig industri eller liknande. Det skall finnas en ansvarig handledare, som ska ge studenten det stöd som krävs för att genomföra projektet inom givna ramar. Det är upp till en enskild student att, tillsammans med tänkt handledare, organisera ett enskilt projekt. Projektets organisation och innehåll ska godkännas av examinator och handledare innan arbetet påbörjas. 

  Litteratur

  Nödvändig litteratur för att genomföra projektarbetet skall inhämtas.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination sker genom en skriftlig projektrapport och en muntlig presentation av projektet vid ett seminarium. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.