Kursplan för Individuellt projekt i bioteknik, grundläggande nivå

Kursplan fastställd 2022-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndividual project in biotechnology, basic level
 • KurskodKBT175
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 48112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Projekt 15 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp15 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För det enskilda projektet nödvändiga förkunskaper tagna ur de första tre åren på civilingenjörsprogrammet i Bioteknik, eller motsvarande, enligt bedömning av examinator och handledare för projektet. För anmälan till kursen ska projektplan skickas till programansvarig för granskning och godkännande.

Syfte

Kursen ska möjliggöra för teknologen att genomföra ett individuellt projektarbete på kandidatnivå inom högskola, industri eller andra sektorer av samhället. I det enskilda projektet i bioteknik ska studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper inom ett begränsat område av det som behandlats under de första tre åren av civilingenjörsprogrammet i bioteknik. Projektarbetet syftar till att ge studenten kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt, och till att studenten ska lära känna en miljö som är representativ för en del av den framtida arbetsmarknaden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- avgränsa och identifiera en problemställning inom det valda ämnet

- planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser

- söka, inhämta och avgränsa tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation

- integrera och utveckla kunskap och färdigheter inom den valda problemställningen

- genomföra laborativt och / eller teoretiskt arbete för att nå fram till projektets målsättningar

- sammanställa laborativa och / eller teoretiska försöksresultat

- avrapportera projektets resultat och hur dessa överensstämmer med projekt- och effektmål, i skriftlig och muntlig form

Innehåll

Innehållet kan variera, men skall vara definierat vid projektets start. Projektet ska ha viss karaktär av utvecklings- eller forskningsarbete.

Organisation

Projektet kan genomföras inom en akademisk institution eller inom lämplig industri eller liknande. Det skall finnas en ansvarig handledare, som ska ge studenten det stöd som krävs för att genomföra projektet inom givna ramar. Det är upp till en enskild student att, tillsammans med tänkt handledare, organisera ett enskilt projekt. Projektets organisation och innehåll ska godkännas av examinator och handledare innan arbetet påbörjas.

Litteratur

Nödvändig litteratur för att genomföra projektarbetet skall inhämtas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom en skriftlig projektrapport och en muntlig presentation av projektet vid ett seminarium.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.