Kursplan för Global kemisk hållbarhet

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGlobal chemical sustainability
 • KurskodKBT140
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Kemiteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25111
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2021 fm J
 • 08 Jun 2021 em J
 • 16 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i miljökemi eller miljövetenskap på universitetsnivå förutsätts men krävs inte.

Syfte

Kursen syftar till att hjälpa ingenjörsstudenter att vidareutveckla förmågan att identifiera hållbarhetsutmaningar för teknik och industrin och se och utveckla vägar till mer hållbara alternativ.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Diskutera industrins och teknikens roll i Antropocen och i sammanhanget av en hållbar samhällsutveckling

Identifiera hållbarhetsutmaningar för tekniken och industrin, och beskriva hållbarhetsutmaningar relaterade till processindustri och kemikalier

Beskriva fältet industriell ekologi och tillämpa några av fältets begrepp och verktyg, och diskutera styrkor och begränsningar hos dem i olika sammanhang

Identifiera förändringsbehov för tekniken och industrin och utveckla och utvärdera lösningar och vägar till mer hållbara alternativ


Innehåll

Kursen använder begrepp och verktyg från industriell ekologi for att utforska industrin och tekniken i ett sammanhang av en hållbar samhällsutveckling. Den riktar sig till ingenjörsstudenter på masternivå (särskilt inom kemiteknik men studenter från alla ingenjörsprogram är välkomna). Med en startpunkt i industrins och teknikens roll i samhällets utveckling, miljöpåverkan och resursutarmning, avser den att ge redskap för att identifiera förändringsbehov och vägar framåt för tekniken och industrin (särskilt avseende processindustri och kemisk industri). Begrepp och verktyg som adresseras inkluderar: Antropocen; Jordsystemet; Planetära gränser; De globala målen; Försiktighetsprincipen; Industriell ekologi; Grön kemi; Livscykelperspektiv; Mänskligt välmående; Värdsbild; Intressenter; Helhetsperspektiv; Svårbemästrade problem; Framtidstänkande

Organisation

Kursupplägget bygger på aktivt studentdeltagande och engagemang i olika delar. Kursen ger möjlighet till lärande genom en variation av olika typer av lärandeaktiviteter. I övningar och föreläsningar uppmanas studenterna att dela med sig av sina egna erfarenheter till andra studenter och till lärarna. Den multikulturella miljön i klassen med studenter från hela världen och från olika utbildningsprogram ses som en tillgång.

Verktyg som tränas inkluderar:
 • Olika uppsättningar av hållbarhetsprinciper
 • Intressentanalys
 • Multikriterieanalys
 • Backcasting med scenarieplanering

Kursen ger också erfarenhet av att använda generiska kompetenser från tidigare kurser, t ex:
 • Muntlig och skriftlig presentation
 • Arbete i grupp
 • Projektarbete

Litteratur

Utvalda texter (rapporter och artiklar).

Presentationsfiler och annat material från föreläsningar och övningar.

Studentrapporter.

Examination inklusive obligatoriska moment

50% av totala poängen kan inhämtas vid den skriftliga tentamen och 50% kan inhämtas genom deltagande och prestation i olika andra aktiviteter.