Kursplan för Hantering och återvinning av avfall

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWaste management
 • KurskodKBT135
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25120
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 08 Jan 2024 fm J
 • 05 Apr 2024 em J
 • 28 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i kemi.

Syfte

Kursens syfte är att undervisa studenterna om olika tekniker för avfallsbehandling. I kursen läggs speciell vikt vid tekniker för att omvandla avfall till produkter eller material som kan användas på ett gynnsamt sätt. Det yttersta målet för dessa tekniker är, naturligtvis, att undvika bildning av avfall i industri och samhälle. Inom överskådlig framtid kommer dock industriella aktiviteter och konsumtion i samhället att producera avfall. Ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle är en väl fungerande avfallsbehandling med målet att använda de material som ingår i avfallet på bästa sätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Kunna ge en översikt över avfallsbehandlingsområdet inklusive definitioner
Beskriva och diskutera avfallshantering samt användnings- och återvinningsalternativ inom följande materialområden:
--Metaller
--Polymera material
--Behandling av olika strömmar av flytade avfall  - mekaniska, biologiska och kemiska metoder; industriella och kommunala tillämpningar; anaerob rötning; produktion av bio-gas; avvattning och torkning av slam
--Fasta avfall - separation, förbränning/förgasning, kompostering och deponering; behandling och användning av askbaserade produkter
--Radioaktivt avfall
--Nya tekniker och metoder

Innehåll

Kursen behandlar ett antal aspekter av resurshushållning och avfallsbehandling, återvinning och återanvändning. Områdena presenteras av olika föreläsare som är specialister inom sina respektive ämnesområden.
Områden som behandlas i kursen är:
Avfallsflöden i samhället, askor, biologisk markrening, modellering och optimering av biologiska behandlingssystem, återvinningmetoder för metaller och plaster, hydrotermal och termisk avfallsbehandling, radioaktivt avfall, direktiv och regler.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, ett obligatoriskt projektarbete och studiebesök vid lämpliga anläggningar för avfallsbehandling.

Litteratur

Material som delas ut av föreläsare plus litteratur som meddelas via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen innehåller en skriftlig tentamen som täcker de teoretiska delarna av kursen. Projektet är obligatoriskt. En skriven rapport och en muntlig presentation av projektet är också obligatoriska, liksom att delta vid de andra projektgruppernas presentationer.
En godkänd projektrapport som lämnats in före utsatt datum i ett skick som kan godkännas utan justeringar, ger 6 bonuspoäng som adderas till tentamensresultatet. Om projektrapporten lämnas in i korrekt tid men i ett skick som inte kan godkännas utan justeringar reduceras antalet bonuspoäng.

Studiebesöken är obligatoriska.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.