Kursplan för Polymerkemi och -fysik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPolymer chemistry and physics
 • KurskodKBT026
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30123
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0215 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 13 Jan 2024 em J
  • 03 Apr 2024 fm J
  • 28 Aug 2024 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper i organisk och fysikalisk kemi.
  Kolloider och polymerer (KTK106) eller kurser med motsvarande polymerinnehåll rekommenderas.

  Syfte

  Kursen skall ge både grundläggande och djup kunskap och förståelse för polymerers kemi och fysik. Detta inkluderar speciellt följande polymeraspekter: syntes, karaktärisering, struktur-egenskapssamband och lösningars och fasta tillstånds fysik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1) beskriva mekanismen och egenskaperna hos olika polymerisationsreaktioner
  2) beskriva hur olika typer av polymerer kan syntetiseras i liten och industriell skala
  3) beräkna polymerens molekylvikt beroende på sammansättningen av blandningen vid polymeriseringsreaktionen
  4) föreslå lämpliga analysmetoder för att lösa karaktäriseringsproblem
  5) förklara polymerers mikrostruktur
  6) beskriva fysikaliska egenskaper hos polymerer i smälta och fast tillstånd
  7) beskriva hur egenskaper hos material påverkas av specifika polymerstrukturer
  8) beskriva egenskaper hos halvledande polymerer

  Innehåll

  Föreläsningarna följer kurslitteraturen. Lektionsteman är:
  1) introduktion och grundläggande principer
  2) polymersyntes (stegvis, radikal, jon, koordinations och sampolymerisation)
  3) polymerer i lösning
  4) molviktsbestämning
  5) strukturbestämning
  6) det kristallina tillståndet
  7) det amorfa tillståndet
  8) flytande kristallina polymerer
  9) mekaniska och dielektriska egenskaper
  10) det elastomeriska tillståndet
  11) struktur-egenskapssamband
  12) konjugerade polymerer

  Övningarna behandlar viktiga teman i föreläsningarna.

  Laborationsuppgifterna börjar med syntesen av två olika polymerer som analyseras i två laborationer med SEC, DMA, DSC, IR och NMR. Laborationskursen avslutas med ett seminarium där resultaten diskuteras.

  Organisation

  Kursen inkluderar föreläsningar, övningar, laborationer och laborationsseminarium.

  Litteratur

  J.M.G. Cowie: Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials (Tredje upplagan).

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Lärandemålen examineras genom en skriftlig tentamen, graderad enligt TH, samt genom godkända laborationer och ett godkänt seminarium. Betyg för skriftlig tentamen och laborationer/seminarium är registrerad separat (6 + 1.5 hp).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-10-18: Examinator Examinator ändrat från Christian Müller (cmuller) till Ergang Wang (ergang) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]