Kursplan för Genus och teknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGender and technology
 • KurskodITS066
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99123
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att beskriva och analysera genusrelationer i vårt samtida samhälle, med särskild koppling till teknik. Den uppmärksammar i vilken utsträckning faktorer som kön, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, klass och funktionsvariation påverkar våra begränsningar och möjligheter i olika samhällen och olika sociala situationer. Den undersöker om teknik och vetenskap förstärker existerande könsroller eller bidrar till att skapa nya. Kursen ger genusteoretiska och genushistoriska perspektiv på bland annat högre teknisk utbildning, ingenjörsyrket samt tillämpningsområden som medicinsk teknik och IT.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva och kritiskt analysera genusrelationer med koppling till teknik.
 • beskriva och reflektera över samspelet mellan genus och teknik ur ett historiskt perspektiv.
 • göra en problematiserande teknikanalys utifrån ett genusperspektiv.
 • ge förslag på hur genuskritisk teori kan tillämpas på design och utveckling av teknik.
 • identifiera etiska frågeställningar som uppstår vid analys av teknik utifrån olika värdegrunder.
 • kritiskt reflektera över hur de kan applicera genusperspektiv på sin utbildning och i sitt yrkesliv.

Innehåll

Kursen undersöker genusrelationer i vårt samtida samhälle, med särskild koppling till teknik. Huvudfokus ligger på kön och könsidentitet, men även intersektionella perspektiv kommer att behandlas, inklusive frågor om hur sexualitet, etnicitet, klass och funktionsvariation påverkar våra relationer till teknik. Med utgångspunkten att teknik inte är värdeneutral, kommer vi med hjälp av teorier och exempel från bland annat feministiska vetenskapsstudier och genushistoria att analysera hur genusrelationer och teknik har utvecklats i samspel under historiens gång. Vilka begränsningar och möjligheter har till exempel män och kvinnor i olika samhällen och olika sociala situationer? Förstärker vetenskap och teknik könsroller eller tillhandahåller de nya? Vilka etiska frågeställningar blir aktuella när vi analyserar teknik utifrån olika värdegrunder? Vem har tillgång till att utveckla och använda teknik i olika samhälleliga kontexter, och vilka konsekvenser får det? Förutom att ge tillfälle till kritisk analys och diskussion, ger kursen också tillfälle för studenterna att praktiskt tillämpa genuskritiska perspektiv på design och utveckling av teknik.

Organisation

Föreläsningar och seminarier. Kursen ges på svenska.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker löpande under kursens gång, genom övningar enskilt eller i grupp. Kursen avslutas med en valfri hemtenta för högre betyg.
Någon/några av övningarna kan med fördel anpassas till studenternas olika studieinriktningar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.