Kursplan för Sustainable supply chains

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable supply chains
 • KurskodITR363
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37123
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Students are expected to have background in logistics, supply chain management or operations management, which will be the point of reference for the course.

Syfte

The aim of the course is to provide students with a knowledge on sustainability in and sustainable development of contemporary supply chains, ranging from suppliers and customers towards logistics services providers and consumers.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna visa kunskap om, och förståelse för, principer och arbetssätt inom försörjningskedjor i allmänhet;  vad utgör en hållbar försörjningskedja och hur kan försörjningskedjor utvecklas för ökad hållbarhet? Mer specifikt ska studenterna kunna:
 • Beskriva och utveckla resonemang kring den roll och betydelse hållbarhet och hållbar utveckling har i olika typer av försörjningskedjor med ett tredubbelt perspektiv.
 • Identifiera och utvärdera existerande och framväxande principer, ramverk och teorier inom hållbar logistik och försörjningskedjor.
 • Förklara hur strukturer, processer och ledningsaktiviteter i försörjningskedjan påverkar hållbarheten av försörjningskedjor på ett negativt eller positivt sätt.
 • Beskriva energikrävande aktiviteter samt potentiella källor till miljöpåverkan i olika försörjningskedjor.
 • Identifiera och utvärdera åtgärder för att mäta och bedöma social hållbarheten av försörjningskedjorna från olika branscher.
 • Analysera hållbar hantering av försörjningskedjor och ge en strukturerad lösning med tydliga konsekvenser över hur dessa lösningar påverkar olika aktörer.
 • Visa medvetenhet om teknikens roll som möjliggörare av hållbara försörjningskedjor.
 • Ta fram strategier för hållbar utveckling av försörjningskedjor.

Innehåll

Kursen baseras på åtta teman:
1. Roll och betydelse av miljömässig hållbarhet och socialt ansvar i försörjningskedjor
2. Tekniska trender och deras inverkan på hållbar hantering av försörjningskedjan.
3. Hantera uppströms- och nedströmsrelationer för hållbara försörjningskedjor.
4. Cirkulära försörjningskedjor, returlogistik och cirkulär ekonomi
5. Miljökonsekvensbedömning från olika försörjningskedjor.
6. Att etablera, mäta, kontrollera social hållbarhet i olika försörjningskedjor
7. Humanitära försörjningskedjor: hur man hanterar konsekvenserna av global uppvärmning och ohållbarhet i försörjningskedjor
8. Ta fram strategier för hållbar utveckling av försörjningskedjor

Organisation

Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, grupparbete, inlämningsuppgifter, seminarier och en lärlogg. Gästföreläsningar är vanligtvis obligatoriska och aktivt deltagande i de efterföljande diskussionerna ses som centralt.

Litteratur

Lärobok, forskningsartiklar och annat praktiskt orienterat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig och muntlig examination. En del av examinationen sker under kursens gång i form av gästföreläsningar, presentationer och kortare rapporter. Alla individuella delmoment i kursen måste vara godkända för att få godkänt på kursen i sin helhet.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.