Kursplan för Ytteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSurface technology
 • KurskodIMS110
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 09121
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp
0223 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2024 em J
 • 30 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i Materialteknik

Syfte

Mekanisk verkstadsindustri ställer allt högre krav på metallytors korrosions- och nötningsegenskaper. Kursens syfte är att göra de studerande förtrogna med modern ytbehandlingsteknik, som används för att ge materialen erforderliga ytegenskaper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva industriellt viktiga yttekniker för att skapa produktytor med förbättrat motstånd mot korrosion, oxidation, nötning, erosion, termisk påverkan och utmattning 
- Beskriva grunder för relevant tunnfilmsteknik, kemiska metoder, elektrokemiska metoder och pulverbaserade eller trådbaserade beläggningstekniker, värmebehandling
- Beskriva materialval som är lämpliga med respektive teknik och hur dessa materialval påverkar produktegenskaper och processutformning
- Första och ge exempel på hur ytteknik tillämpas inom flyg, fordon, verkstad, etc.
- Beskriva metoder som används för att utvärdera ytegenskaper hos material och komponenter
      

Innehåll

Kursen består av tre delar. Den första delen täcker grunder om ytor och deras egenskaper - dvs fundamentala koncept avseenden ytor, struktur, ytegenskaper, mekanismer (vätning, adhesion, diffusion, defekter, etc.). Den andra delen adresserar ingenjörsmässigt relevant ytegenskaper när det gäller korrosion och oxidation, nötning och erosion, friktion/smörjning, andra mekaniska egenskaper som utmattning, termiska egenskaper, restspänningar, ytjämnhet, etc. Den tredje delen berör olika yttekniker och processer uppdelat i tre teknikområden. Det första avser metallurgisk ytpåverkan som ythärdning, lasersmältning, kulpening, etc. Det andra gäller kemisk modifiering av ytor genom konversionskikt (t ex anodising) som skapas genom termiska, kemiska och elektrokemiska processer. Slutligen behandlas tekniker för tunna skikt (PV, CVD) eller beläggningar (cladding, termisk sprutning, varmdoppning, keramiska beläggningar, etc.). Ytkarakterisering och provning med tillämpningar behandlas även i kursen. 

Organisation

Kursen organiseras genom lektioner med integrerade övningar. Studenterna genomför även i grupp ett projekt som rapporteras skriftligt och muntligt. Valda yttekniker demonstreras genom laborationer och karakterisering/provning adresseras även genom laborationer, t ex mätning av restspänningar, ytgeometri, ytkemi, ytpåverkan från nötning, etc. Laborationerna och projektet är obligatoriska.

Litteratur

Litteratur kommer att definieras vid kursstart av examinator.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter. Betyg sätts sammanvägt av poäng från sluttentamen och inlämningsuppgifter. För godkänt krävs dessutom projektuppgift som genomförs i grupp med skriftlig och muntlig presentation skriftligt samt godkända laborationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-03-31: Block Block D tillagt av Utbildningssekreterare
   [Kurstillfälle 1]