Kursplan för Utveckling av komplexa system

Kursplan fastställd 2022-06-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFundamentals of systems engineering
 • KurskodIMS105
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89127
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0122 Hemtentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0222 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0322 Konstruktionsövning 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Den moderna ingenjören behöver få en större förståelse för komplexiteten av stora system med multiteknologiskt innehåll, och hur dessa system ska utvecklas och underhållas. Kursens mål är att öka medvetenheten av komplexa system och hur man kravställer, modellerar och utvärderar komplexa system. Kursen kommer fokusera på utveckling av komplexa multiteknologisystem men med referenser till andra kurser inom projekt- och produktutveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara de viktigaste ¿Systems Engineering¿ - standarderna och det komplexa systemets vokabulär.
 • Kunna beskriva nyckelsteg i utvecklingsprocessen av komplexa system, från intressentanalys via kravhantering och systemmodellering till livscykelns slut.
 • Kunna tillämpa några av metoder och verktyg typiska för framtagning av komplexa system för ett representativt multiteknologiskt system.
Det är inte ett uttryckligt mål för den här kursen att förbereda eleverna för certifiering enligt INCOSE:s standard (ASEP / CSEP) examen. Däremot uppmuntras studenter att genomföra denna certifiering på egen hand.

Innehåll

Föreläsningarna följer i stort V-modellen för utveckling av komplexa produkter. Följande föreläsningar/teman kommer att ingå i kursen. (Svensk - Engelsk titel).
 1. Introduktion till utveckling av komplexa system - Systems Engineering Introduction
 2. Intressenter: identifiera och analysera behov - Stakeholders identification and analysis
 3. Kravhantering - Requirements management
 4. Systemets arkitekturtyper - Systems Architecture
 5. Modellera system - Systems Modelling
 6. Systemintegration och hantering av gränssnitt - Systems integration and interface management
 7. Verifiering och validering - Verification and Validation
 8. Driftsätta och underhålla systemet - Commissioning and operations
 9. Systemet under livscykeln - Lifecycle management.
Kursen har fyra huvudsakliga applikationsområden. Detta kommer att belysas med särskilda gästföreläsningar och kompletterande material inom områdena: Järnväg-, marktransport-, luftfart- och sjöfartsteknologi. Härutöver kommer även visst fokus att ges rymdteknik.

Projektarbete:
Detta kommer att presenteras mer detaljerat i specifikt projekt-PM.

Organisation

Kursen är organiserad kring en serie föreläsningar och ett projektarbete. I huvudsak kommer kursen delas in enligt moduler kopplat till ett specifikt tema och innehålla förinspelat material på Video, läshänvisningar i litteraturen, seminarier och lektioner samt övningar.

Litteratur

Huvudsaklig kurslitteratur: Nasa Systems Engineering Handbook, 2021. (free)

Ytterligare kurslitteratur:
INCOSE. Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities. 4th ed. Wiley, 2015

ISO/IEC/IEEE 15288:2015, Systems and Software Engineering¿System Life Cycle Processes

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom hemtentamen samt projektarbete och obligatoriska övningar.

Hemtentamen: 3hp (Betygsskala 5-U)
Projektarbete: 3hp (Betygsskala 5-U)
Övningar: 1,5 hp (Betygsskala G/U)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.