Kursplan för Ergonomi

Kursplan fastställd 2023-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnErgonomics
 • KurskodIMS040
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66126
 • Max antal deltagare36
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0219 Dugga 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Kursen avser att öka förståelsen för den mänskliga brukarens roll i designprocessen, där också utformning av arbetsplatser och produktionssystem och människans roll inom detta är centralt. Utöver teoretiska kunskaper om hur människans förmågor och begränsningar skall tas hänsyn till i produktutvecklingsprocessen, är syftet också att introducera moderna ergonomiska analysmetoder samt ge färdigheter i att använda dessa i analytiska sammanhang. Begreppet "Design för alla" och inkluderande design utgör en central ledstjärna i kursen.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter genomförd kurs skall studenten kunna applicera teoretiska ergonomikunskaper i en specifik industriell tillämpning, kunna motiverat välja bland och tillämpa moderna ergonomiska analysmetoder, samt känna till dessas möjligheter och begränsningar. Kursdeltagaren skall:
  • kunna beskriva viktiga ergonomiska variabler från kognitiva, belastningsergonomiska, fysikaliska och psykosociala perspektiv.
  • kunna identifiera och värdera ergonomiska krav, behov samt risker och begränsningar i produktutvecklingskedjan med hänsyn tagen till slutanvändaren, samt föreslå förbättringar.
  • kunna redogöra för centrala teorier och praktiska riktlinjer för utformning av digitala och fysiska användargränssnitt samt tillämpa dessa.
  • kunna redogöra för begreppet "design för alla", dess etiska bevekelsegrund utifrån inkludering, jämställdhet, likabehandling och mångfald samt hur detta påverkar utformningen av produkter och tjänster.
  • kunna hantera och prioritera "kritiska brukares" specifika förutsättningar vid kravsättning.
  Generiska färdigheter som kursdeltagarna kommer att utöva innefattar förmågan att arbeta i projekt, samt att muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera kunskaper och resultat.

  Innehåll

  Kursen introducerar teoretiska och praktiska aspekter av ergonomi och human factors-inriktat arbete inom analys och syntes, samt den praktiska och etiska bevekelsegrunden för att beakta dessa aspekter. Kurslitteraturen täcker den relevanta teorin medan färdigheter att använda ergonomiska analysmetoder tränas under övningar och laborationer. Med anknytning till kurslitteraturen utförs ett arbete, i projektgruppsform.

  Organisation

  Kursen omfattar föreläsningar, övningar, laborationer och studiebesök, gruppbaserat projekt samt enskilt arbete i form av kontinuerliga inlämningsuppgifter. Obligatoriska deltagandemoment meddelas i aktuellt kurs-PM.

  Litteratur

  Huvudsakliga kurslitteraturen är "Production Ergonomics: Designing Work Systems to Support Optimal Human Performance" av C. Berlin and C. Adams, 2017 (Ubiquity Press). Tilläggsmaterial görs tillgängligt via kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänd kurs fordras godkänt på samtliga individuella uppgifter, godkänt projekt, samt registrerad närvaro vid kursens samtliga obligatoriska moment, så som beskrivs i aktuellt kurs-PM. Betyg ges med graderad skala U, 3, 4 ,5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.