Kursplan för Tjänsteproduktion i byggande och fastighetsförvaltning

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnService management for construction and facilities
 • KurskodIBY015
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88120
 • Max antal deltagare75
 • Min. antal deltagare20
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0199 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2022 fm J
 • 13 Apr 2022 em J
 • 16 Aug 2022 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att bli antagen till kursen måste man uppfylla inträdeskraven för MPDCF/MPDCM och även ha läst 30hp andra kurser på masternivå i arkitektur eller samhällsbyggnadsteknik.

Syfte

Kursens syftar till grundläggande förståelse av tjänsteproduktion med särskild tillämpning på tjänster knutna till byggande och fastighetsförvaltning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Kunna tillämpa grunderna för tjänsteproduktion på verksamheten hos byggentreprenörer, arkitekt- och tekniska konsultföretag samt leverantörer av fastighetstjänster, - Beskriva principer för tjänsteupphandling, inklusive specifikation, prissättning och uppföljning, samt förklara deras tillämplighet i olika sammanhang - Beskriva och analysera i en gruppuppgift tjänsteaspekter av hur företag arbetar och jämföra företag inom byggsektorn med tjänsteföretag utanför sektorn enligt teorier som behandlas i kursen.

Innehåll

Kursen inleds med en översikt av vad som menas med tjänster och tjänsteproduktion i olika branscher. Olika tjänstekvaliteter. Köp och utförande av tjänster. Specifikation av tjänster inför upphandling och uppföljning. Konstruktion av nya tjänster. Kundorientering. Mätningar av kundtillfredsställelse och förbättringsprogram. Förhållandet mellan TQM och kvalitetssystem. Byggnader sedda som stöd för användarens kärnverksamheter. Olika verksamheters behov av ytor och kommunikationer. Betydelse av IT-utvecklingen av ytanvändning och kommunikationsmönster i olika branscher. Utformning av nya byggnader och anpassning av befintliga byggnader. Byggherredialog. Lokalstrategier för olika slag av verksamhet. Förvaltningsprocesser. Kunskapshantering. Konsultföretagens roll och arbetsformer. Intranet och andra verktyg och metoder för kunskapshantering i bygg- och fastighetsrelaterade företag.

Organisation

Kursen innehåller följande undervisningsformer: * Föreläsningar * Tillämpningsövningar.

Litteratur

Bestäms senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt tillämpningsövningar. Betygsskala TH

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.