Kursplan för Produktutveckling - organisation, ledning och styrning

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct development management
 • KurskodIAR061
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33113
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2021 em J
 • 05 Jan 2022 em J
 • 16 Aug 2022 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast studenter som är antagna till masterprogrammet MPPDE - Product Development, är behöriga att läsa kursen.

Syfte

Det huvudsakliga syftet med kursen är att belysa viktiga förutsättningar för en effektiv industriell produktutvecklingsaktivitet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för viktiga strategiska överväganden som företag måste behandla gällande produktutvecklingsarbetets upplägg och genomförande.
 • Förklara hur olika organisationsupplägg och processalternativ påverkar produktutvecklingsarbetets effektivitet.
 • Redogöra för varför, när och hur man skall använda tvärfunktionella team i produktutvecklingsarbetet.
 • Använda metoder och verktyg för ett effektivt produktutvecklingsarbete.

Innehåll

FoU-strategi, Sourcing av FoU, Management av produktplattform, Technology roadmapping, Projektledning, Portföljförvaltning, Produktutvecklingsprocesser, Organisation av produktutveckling, Produktutvecklingsmetoder och verktyg, samt Tvärfunktionella team.

Organisation

Den pedagogiska grundfilosofiär att skapa förståelse för de ämnen som undervisas. Det innebär att formella föreläsningar kommer att hållas till ett minimum. Istället kommer studenterna att arbeta med informationsinsamling om samtida praktiska frågor, läsa och diskutera relevant litteratur, handgripligen arbeta med utvecklingsverktyg, samt genomföra ett "leanutvecklings spel". Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, workshops och ett grupparbete. Syftet med föreläsningarna är att presentera och diskutera de centrala frågorna i litteraturen för att stödja eleverna att utveckla en förståelse för dessa frågor. Föreläsningarna täcker inte alla detaljer i litteraturen. Istället bygger föreläsningarna på förutsättningen att den studerande har läst och reflekterat över respektive kapitel innan föreläsningen.  Syftet med litteraturstudierna är att diskutera och utveckla innehållet i litteraturen. Seminarier och work shops ger handfasta erfarenheter avseende central ämnen / verktyg som innefattas av kursen  Grupparbetet, slutligen, kommer att fokusera på "moderna" och relevanta ämne som inte omfattas av litteraturen i kursen.

Litteratur

Kursen kommer i första hand täcka Wheelwright, Steven C. & Clark, Kim B (1992), Revolutionizing Product Development. Dock kommer ytterligare utvald litteratur att delas ut under kursens gång.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen av kursen består av två delar, enligt följande: 1) Tentamen - 2) Topic rapport. Rapporterna bedöms med betygen Godkänd / Underkänd. För godkänd kurs krävs godkänt betyg båda delarna, det vill säga mer än 20 poäng tentamen (50 poäng max) respektive godkänd graderad rapport. Slutligen krävs närvaro obligatoriska övningar för att bli godkänd på kursen och dessa är: En gästföreläsning temat Projektledning, En caseföreläsning samt presentationerna av ämnesrapporterna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.