Kursplan för Subatomär fysik

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSubatomic physics
 • KurskodFUF050
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57119
 • Max antal deltagare130
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 13 Mar 2024 em J
 • 07 Jun 2024 fm J
 • 29 Aug 2024 em J
 • 06 Okt 2023 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kvantfysikkursen i F3.

Syfte

Kursen ger en introduktion till den subatomära delen av modern fysik. Syftet är att utveckla ämnesspecifik kunskap om atomkärnans beståndsdelar och dess struktur och att förmedla förståelse av subatomära processer. Den studerande får en introduktion om fenomenologiska modeller som beskriver kärnan. Grunderna inom elementar-partikelfysiken kommer att introduceras liksom även (mellanenergi)fenomen i gränsområdet mellan kärn- och partikelfysik. Kärnsyntes och energiomvandling i solen och andra stjärnor inkluderas. Beskrivning av experimentell teknik tillsammans med laborativa moment ger den studerande inblick i komplex vetenskaplig mätmetodik vid fysikforskningens frontlinje.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs har en ämnesspecifik kompetens inriktad på en helhetssyn inom teoretisk modellering, experimentell teknik och problemlösning utvecklats så att: studenten kan utföra modellberäkningar som berör Kärnans storlek och massa Kärnstabilitet Kärnreaktioner Fission och fusion studenten detaljerat kan redogöra för och beräkna Radioaktiva sönderfall Förlopp inom kosmologi och nukleär astrofysik studenten utifrån kärnmodeller kan Förutsäga och verifiera kärnegenskaper som totalt impulsmoment, elektriska och magnetiska egenskaper och deformation Tolka kärnspektroskopiska mätdata Uppskatta en kärnas excitationsegenskaper utifrån dess form studenten kan redogöra för och applicera grunderna för Elektrosvaga och starka växelverkansprocesser Kvarkmodellen Högenergiprocesser med baryoner, mesoner, leptoner och antimateria Efter genomgången kurs skall studenten visa djupförståelse genom att kunna analysera, syntetisera och beskriva subatomära fenomen och relatera dem till naturvetenskapen i ett helhetsperspektiv inom applikationer såsom Strålning och hälsorisker Medicinska tillämpingar inom terapi och diagnostik Åldersbestämning. 

Genomgång av processerna bakom radioaktiva kärnsönderfall och strålningens växelverkan med materia bidrar till fördjupade kunskaper inom hållbar utveckling och miljö. 

Innehåll

De viktigaste avsnitten i kursen behandlar kärnans storlek och massa, kärnstabilitet, radioaktivitet, alfasönderfall, betasönderfall, gammastrålning, kärnreaktioner, fission, kärnmodeller, elementarpartiklar, kosmologi och nukleär astrofysik. Dessutom behandlas den teknik som används vid studium av kärnor och partiklar. Kursen innehåller även ett inslag av kritisk och effektiv läsning av tekniskt avancerad litteratur.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av lektioner, problemlösningsövningar och laborationer. Laborationerna omfattar normalt betaspektroskopi, koincidensmätning och neutronaktivering av silver.

Litteratur

Meddelas senast två veckor innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, tre experimentella laborationer, och valfria inlämningsuppgifter i form av skriftliga rapporter. Rapporterna är bonuspoänggrundande.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.