Kursplan för Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental and resource analysis for a sustainable built environment
 • KurskodENM165
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 6 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Mar 2024 em J DIG
 • 29 Aug 2024 fm J DIG
0216 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Godkänt i följande kurser (eller i kurser med motsvarande lärandemål m a p i huvudsak hållbar utveckling) är förkunskapskrav:
Byggnaders funktioner och utformning (BOM205), Tätorters funktioner och utformning (BOM210), Byggnadsmaterial (BOM195).

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna i sin framtida yrkesroll ska kunna genomföra grundläggande hållbarhetsanalyser och delta i beslutfattande som bidrar till hållbar utveckling. Studenten skall kunna förhålla sig till ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv, och kunna ta ställning såväl privat som professionellt i frågor som rör hållbar utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. redogöra för grunderna i begreppet hållbar utveckling och olika tolkningar av begreppet samt tillämpa dessa inom samhällsbyggnadsteknik
 2. tillämpa systemtänkande och grundläggande miljösystemanalys i bedömning, planering och design i frågor rörande hållbar utveckling inom samhällsbyggnadsteknik
 3. beskriva hur samhällets olika tekniska system bidrar till vår tids stora miljöproblem, hur denna negativa påverkan kan minskas, samt hur systemen kan anpassas till oundvikliga förändringar
 4. beskriva och tillämpa samhällets strategier i form av lagstiftning och mål för hållbar utveckling med relevans för samhällsbyggnadsteknik
 5. beskriva nyckelaktörer inom samhällsbyggnadsteknik och hur dessa kan verka för hållbar utveckling av sina respektive branscher
 6. analysera hållbarhetsutmaningar inom samhällsbyggnadsteknik utifrån olika perspektiv och därmed kunna se och hantera avvägningar och målkonflikter mellan olika intressen
 7. redogöra och argumentera för den egna uppfattningen om hållbar utveckling

Innehåll

I kursen belyses hållbar utveckling utifrån olika infallsvinklar, mestadels ur ett rent naturvetenskapligt/tekniskt perspektiv, dvs med något större fokus på miljö och teknik än övriga dimensioner av begreppet, men också ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Angreppsättet och den pedagogiska grundtanken är systemanalytisk. Vi vill under kursen visa på de viktigaste aspekterna av hur mänskliga aktiviteter påverkar omgivningen, och särskilt tydliggöra hur och med hjälp av vilka verktyg en samhällsbyggare från Chalmers kan bidra till hållbar utveckling. Kursen ger de grundkunskaper om hållbar utveckling och systemtänkande som behövs för fördjupning och vidareutveckling på mastersnivå och/eller i yrkeslivet.

Organisation

Kursen består av två huvuddelar. I den ena delen, motsvarande 4 hp, sker undervisningen genom föreläsningar och bonuspoänggrundande fördjupningsövningar i mindre grupper under handledning. Denna del av kursen examineras med en salstentamen och betygsätts (U, 3, 4, 5). Den andra delen, motsvarande 2 hp, består av en individuell skrivuppgift där studenterna får välja ämne utifrån program och (sannolik) kommande profession. Alla skriver dock om någon aspekt av samhällsbyggnadsteknik och hållbar utveckling, och tillämpar så långt i kursen och i programmet i sin helhet inhämtade kunskaper och färdigheter på ett konkret fall. Uppgiften poängsätts utifrån en bedömningsmatris och bedöms U/G.

Kursen är vidare uppbyggd kring 3 teman som samtliga berörs dels övergripande och generellt, dels specifikt med avseende på samhällsbyggnadsbranschen.

Tema 1, Hållbar utveckling, tar upp tolkningar av begreppet hållbar utveckling, hållbarhetsmål och etik. Övningsuppgifterna inriktas mot förståelse av begreppet samt mot situationer i t ex fysisk planering eller i byggprocessen där det kan uppstå målkonflikter.

Tema 2, Miljöproblem, handlar om miljöproblemens direkta orsaker och effekter. Övningsuppgifterna inriktas mot miljösystemanalytiska verktyg för bedömning och uppföljning samt mot möjliga tekniska lösningar på problemen.

Tema 3, Samhällets omställning mot hållbar utveckling, handlar om omställningsstrategier och vilken roll olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn spelar i dessa. Övningsuppgifterna tar upp tillämpningar av cirkulär ekonomi, styrmedel och deltagarprocesser.

Kursen genomsyras av problembaserat lärande med interaktion lärare-studenter i samtliga lärmoment, men i synnerhet i övningarna och den enskilda skrivuppgiften. Övningarna och skrivuppgiften utgår från faktiska hållbarhetsutmaningar inom samhällsbyggnadsteknik.

Kursen ges av avdelningen Miljösystemanalys med stöd av Vetenskapens kommunikation och lärande. Gästföreläsningar av aktörer i samhällsbyggnadsbranschen ges i kursens båda delar för inspiration och branschperspektiv.

Litteratur

Gröndahl och Svanström, Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer. Stockholm: Liber AB, senaste utgåvan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Salstentamen i läsvecka 5 och individuell skrivuppgift.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.