Kursplan för Hållbar elproduktion och hållbara transporter

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable power production and transportation
 • KurskodENM095
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEPO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 21124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 24 Okt 2020 fm L
 • 05 Jan 2021 em J
 • 17 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i elektriska drivsystem, elkraftsystem och erfarenhet av att använda Matlab på kandidatnivå. Rekommenderad kurs är EEK140, Elteknik eller EEK141, Elkraftteknik eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge baskunskap om och aktuell utveckling för vindkraft, solkraft, vågkraft och vattenkraft, vidare berörs även fusion- and fissionskraft. Eldriften i hybrid- och elbilar behandlas också. Dessutom har kursen som mål att ge eleverna djup kunskap om modellering, konstruktion och reglering av ovan nämnda kraftslag och fordon, de elektriska systemdelarna ges extra uppmärksamhet. Förståelsen av nätintegration för dessa elproduktionsanläggningar och laster är också ett viktigt mål. Målsättningen är också att ge kunskap och förståelse genom grundläggande teori, praktisk erfarenhet och experiment.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Avseende på kunskap och förståelse, skall studenten kunna följande:

1. ange motiven/drivkrafterna bakom utvecklingen mot ökad elkraftproduktion av förnyelsebara källor, samt elektrifiering av transportsektorn
2. beskriva de tekniska egenskaperna och prestandan för elkraftproduktion med vindkraft, solkraft, vågkraft, vattenkraft samt fission- och fusionskraft
3. beskriva de tekniska egenskaperna och prestandan av komponenterna i el- och elhybridfordons drivlinor, samt av kombinationer av dessa komponenter i vanligt förekommande drivsystem

Avseende på förmåga och skicklighet, skall studenten kunna följande:

4. identifiera, formulera och analysera komplexa samband och fenomen vid elkraftproduktion och vid drift av el- och elhybrid fordon
5. planera för och utföra beräkning av elkraftproduktion och av energikonsumtion för el-och elhybrid fordon, genom modellering och simulering med varierande detaljnivå
6. utvärdera och utföra val av olika tekniska lösningar och föreslå förbättringar med hänsyn till användandet av el- och elhybrid fordon samt förnyelsebar elproduktion
7. utföra person- och anläggningssäker laboration inom elkraftsområdet med generatordrifter och solceller
8. utvärdera genomförda experiment, göra nödvändiga förändringar och uppskatta trovärdigheten i erhållna resultat
9. vara delaktig i nationell och internationell diskussion angående olika områden inom förnyelsebar elkraftproduktion och uthålliga transporter genom att läsa, skriva, presentera och diskutera innehållet i rapporter och vetenskapliga artiklar.

Avseende på formulering av bedömningar och professionell attityd med integritet, skall studenten kunna:

10. formulera bedömningar som innehåller reflektioner på det vetenskapliga, sociala och etiska planet och uppnå medvetenhet för de etiska aspekterna för forskning och utveckling
11. erhålla insikt och förståelse för de möjligheter och begränsningar i tekniken, dess roll i samhället och ansvaret för människan vid användandet, med tanke på social, ekonomisk så väl som miljö- och hälsoeffekter
12. arbeta i grupper och samarbeta med medarbetare som har olika förutsättningar
13. fortsätta att studera på ett självständigt sätt och bidraga till forskning och utveckling.

Innehåll

Behovet av elektrisk energi ökar över hela världen. Produktionen av elektrisk kraft måste vara miljövänligt för att utvecklingen skall vara hållbar; också transporten av människor och gods måste gå i den riktningen. Kursen innehåller tekniska beskrivningar och prestanda för elkraftproduktion med vindkraft, solkraft, vågkraft, vattenkraft samt fusion- och fissionskraft. Kursen ger studenten en bred kunskap om modellering, konstruktion och reglering av vindkraft, solkraft och vågkraft. Funktionen och speciellt elsystemet i ett el- och elhybridfordon behandlas också ingående. Nätintegrationsfrågor för dessa kraftkällor och fordon är också en del i kursen.

Lektioner: Lektioner inom förnyelsebara elproduktion och eltransporter ges, flera gästföreläsare är inbjudna till kursen.

Projektarbete (obligatoriskt):
Fyra projektarbeten genomförs; vindkraft, vågkraft, vattenkraft och elhybridfordon. De behandlar funktion och effektflöden för respektive enhet och genomförs till största delen genom simuleringar i Matlab. Mindre rapportering ingår också.

Praktiska laborationer (obligatoriska):
Provning och utvärdering av elsystem för vindkraftverk, en praktisk 4-timmars lab. Provning och utvärdering av solceller, en praktisk 4-timmars lab.

Studiebesök (obligatoriskt):
Ett studiebesök vid ett vindkraftverk eller ett självförsörjande hus utan elnätsanslutning ingår i kursen.

Vetenskapligt arbete (obligatoriskt):
Studenten, 1-2 personer, väljer ett intressant ämne inom förnyelsebar elproduktion eller hållbara transporter, studerar ämnet genom att läsa vetenskapliga artiklar och skriver en kort rapport, 5-10 sidor. Arbetet presenteras, 5 minuter, vid ett seminarium i slutet av kursen.

Organisation

Kursen består av lektioner, projektarbeten, praktiska laborationer och studiebesök. Speciella tillfällen är schemalagda för att arbeta med projektarbeten, även hemarbete med projekten ingår i kursen och projekten skall rapporteras vid olika rapporteringstillfälle. Projektarbetena är omfattande.

Litteratur

Se kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examination. Betyg: Underkänt, 3, 4 or 5. Godkända projektarbeten, laborationer och genomfört studiebesök krävs för slutbetyg i kursen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten