Kursplan för Bedömning av hållbarhet

Kursplan fastställd 2017-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAssessing sustainability: Assignments
 • KurskodENM035
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28123
 • Max antal deltagare35
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskapskraven för kursen är grundläggande kurser i tillämpad
miljövetenskap och/eller hållbar utveckling 7,5 hp, t ex kurserna
Science of Environmental Change FFR166, och Hållbar utveckling, FFR160

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge kunskaper och färdigheter relaterade till
miljö- och hållbarhetsbedömning, samt öva förmågan att självständigt
skriva en vetenskaplig rapport och muntligt presentera den.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • visa förmåga att substantiellt bidra till en hållbarhetsbedömning
 • visa förmåga att identifiera de olika delarna i en hållbarhetsbedömning (strategisk miljöbedömning, SEA) i en specific situation, vilken innehåller, men inte är begränsad till, problemformulering, nulägesbeskrivning, identifiering och konstruktion av alternativ för bedömning, identifiering av indikatorer, rapportering och uppföljning
 • reflektera över rollen som miljöexpert i ett hållbarhetsbedömningssammanhang, samt ha en uppfattning om urvalet av relevanta miljöproblem/risker i ett givet sammanhang och deras hantering
 • visa en medvetenhet om de olika perspektiv och skalor som finns kopplade till hållbarhetsfrågan såsom vetenskapliga, sociala, ekonomiska, juridiska och politiska
 • visa en generell och självständig förmåga att disponera och skriva en vetenskaplig rapport 
 • söka och kritiskt värdera skrivna källor av relevans för en skrivuppgift
 • hantera referenser på ett vetenskapligt sätt, beträffande såväl deras form som deras innehåll
 • självständigt hantera tidsplanering i ett skrivprojekt

Innehåll

Hållbarhetsbedömningar sker på olika sätt och på olika skalor från lokal till global, och kan ha olika avgränsningar - kommunala, företagsmässiga, sektorsmässiga, nationella m.m. Kursen introducerar därför ett antal begrepp och systemmetoder användbara i professionellt arbete med hållbarhetsbedömningar, och i strategisk miljöbedömning.   Genom en egen skrivuppgift undersöker studenterna olika typer av hållbarhetsbedömningar för att kunna ge en bakgrund till, beskriva och presentera en skrivuppgift kring hållbarhetsbedömning. 
Kursens litteraturdel omfattar vetenskapliga artiklar inom fältet vilka utgör ett underlag för gruppdiskussioner i seminarieform om avgränsningar, detektion, kvantifiering, motverkande och prevention av miljö- och resursproblem, samt dessas sammanhang med det bredare hållbarhetsbegreppet. Kursen är fokuserad på, men inte begränsad till, miljöaspekter på hållbarhet. 

Studenternas mångkulturella bakgrund utgör en viktig tillgång i kursens hantering av dessa frågeställningar. 

I samband med skrivövningen lär sig studenterna söka och bedöma trovärdigheten hos olika typer av skrivet källmaterial.

Organisation

Studenterna genomför självständigt sina skrivprojekt under individuell handledning. Dessutom förmedlas kunskaper genom en serie föreläsningar och genom läsning av vetenskapliga texter som bearbetas i en serie litteraturseminarier.

Litteratur

Böcker och artiklar från biblioteken och internet (huvudsakligen) är tillsammans med ett urval texter tillgängliga för användning i skrivprojektet och under kursen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker på grundval av den skrivna rapporten och till mindre del den muntliga presentationen av den och deltagandet i litteraturseminarierna.