Kursplan för Kandidatarbete vid Elektroteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av vicerektor (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBachelor's thesis in Electrical engineering
 • KurskodEENX15
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Datateknik, Elektroteknik, Maskinteknik, Matematik, Teknisk fysik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 50118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt1, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Projekt, del B 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp7,5 hp0 hp0 hp
1 Kursmodulen ges av institutionen Generell kompetens

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Samma behörighet som det program där kursen läses

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatarbetet får påbörjas tidigast under programtermin 6. Programansvarig beslutar vilka kandidatarbeten som är tillåtna för programmets studenter. För att säkerställa ett minimum av förkunskaper ska studenten uppfylla minst 105 hp av de tre första åren utifrån aktuell programtillhörighet. Avstämning sker efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK.

Syfte

I kandidatarbetet ska studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap, förståelse, färdighet och förmåga
 • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
 • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
 • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
 • integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
 • dokumentera projektets genomförande i projektdagboken
 • reflektera över hur gruppen samverkat för att uppfylla gemensamma mål
 • presentera kandidatarbetet i relation till den valda problemställningen i skriftlig och muntlig form
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat
 • bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten
 • reflektera kring behovet av ytterligare kunskap och ge förslag till framtida problemställningar i ämnet

Innehåll

Kandidatarbetets huvuddel utgörs av ett projektarbete. Studenten väljer själv ämnesområde genom sitt val bland de projekt som erbjuds. För att underlätta och stödja kandidatarbetet behandlas även ett antal generella kompetenser, som omsätts i praktisk tillämpning inom projektet. Särskild vikt läggs vid träning i att rapportera ett eget arbete, både muntligt och genom att självständigt författa en del av en uppsats/rapport som ska vara läsvärd för en tänkt läsekrets.

Organisation

Kandidatarbetet genomförs till största delen som ett projektarbete och arbetet bedrivs i en projektgrupp om max sex personer. Vid fastställda tider ges handledning inom projektets ämnesområde samt inom de generella kompetenserna. I kandidatarbetet ingår delrapporteringar som ska lämnas in av projektgruppen för kontinuerlig kontroll och återkoppling av arbetets fortskridande.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kandidatarbetet redovisas i en skriftlig uppsats/rapport enligt gällande normer för vetenskaplig och teknisk rapportering samt presenteras muntligt och försvaras vid ett seminarium. Den enskilda studenten ska skriva en tydligt identifierbar del av en gemensam uppsats/rapport vilket ska beskrivas i projektdagboken. Studenten ska även kritiskt granska ett annat kandidatarbete, dels i en skriftlig opposition, dels genom att vara opponent under det seminarium då detta presenteras. Vid examination fästs vikt vid kvalitet på projektrapport, projektdagbok, muntlig presentation och opposition, kopplat till kandidatarbetets lärandemål.

Examinator ansvarar för att uppsatsen/rapporten kontrolleras i ett plagiatverktyg.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.