Kursplan för Intelligent automation

Kursplan fastställd 2022-04-29 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntelligent automation
 • KurskodEEN150
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 47128
 • Max antal deltagare150 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 6 hp
Betygsskala: UG
3 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En grundkurs i programmering.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en djupare insikt och förståelse för de praktiska och teoretiska utmaningarna vid utveckling och styrning av intelligent automation. Ett automationssystem som är intelligent, styr maskiner och robotar för att effektivt kunna nå olika mål, genom att planera, optimera och anpassa resursernas agerande. Detta kräver inte bara smarta algoritmer och sensorer utan också distribuerad styrning, kommunikation, och PLC-programmering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå skillnaderna och likheterna mellan intelligent och traditionell automation samt redovisa för de utmaningar ingenjörer mötet vid utveckling av automation
 • Utifrån en specifikation kunna implementera PLC-styrningen av ett enklare automationssystem
 • Skapa modeller och specifikationer för ett intelligent automationssystem med hjälp av variabler, tillstånd, övergångar och logiska villkor.
 • Kunna implementera datastrukturen graf och algoritmer för att söka i den.
 • Förstå styrkoncepten: kombinatorisk och sekventiell styrning
 • Implementera optimeringsalgoritmer för enkel grafbaserad optimering,
 • Implementera planeringsalgoritmer för enkel planering,
 • Förstå och göra avvägningar vid design av intelligent och kollaborativ automation utifrån ett säkerhets och hållbarhetsperspektiv,
 • Förstå hur ett distribuerat intelligent automationssystem är uppbyggt och kunna implementera enklare kommunikation och integration
 • Redogöra för och ta hänsyn till utmaningar vid distribuerad och asynkron intelligent automation
 • Redogöra för utmaningarna och möjligheterna när människor och maskiner jobbar tillsammans
 • Implementera styrningen av en robot
 • Förstå möjligheter och utmaningar att utveckla intelligent automation med hjälp av virtuella simuleringsmodeller och förstå vad en digital tvilling är.
 • Redogöra för några grundläggande koncept för att ett system skall kunna lära sig nya saker
 • Tillsammans i en grupp beskriva och analysera skriftligt och med en presentation, möjligheter, hot och etiska aspekter med intelligent automation.
 • Tillsammans i en grupp, planera och implementera ett intelligent automationssystem som inkluderar smarta sensorer, robotar, maskiner och människor.

Innehåll

Se lärandemål.

Organisation

Kursen bygger på konceptet ”learning by doing” och består av inlämningar och programmeringssuppgifter, laborationer och implementeringsprojekt, samt ett litet grupparbete om möjligheter, hot och etiska aspekter med intelligent automation. Genom dessa praktiska uppgifter kommer förståelsen för intelligent automation att fördjupas. Kursen kommer också ha föreläsningar och övningar där både teoretiska och praktiska aspekter om intelligent automation kommer att diskuteras.

Litteratur

Allt material kommer att delas ut via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända obligatoriska moment krävs för slutbetyg.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.