Kursplan för Elmaskiner för fordon och farkoster

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectric machines for vehicles and vessels
 • KurskodEEN135
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89112
 • Max antal deltagare90 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare15
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Dugga, del A 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp
0221 Dugga, del B 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp
0321 Dugga, del C 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp
0421 Laboration, del D 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Introduktion till framdrivning och energisystem för transport eller motsvarande

Syfte

Elmaskiner blir mer och mer centrala i modern framdrift. Som ingenjör är det därför viktigt att känna till grunden för denna teknik för att utforma och utveckla framdrivningssystem. Den här kursen täcker olika typer av elmaskiner och hur man beräknar deras uteffekt, effektivitet och energiförlust. Kursen innehåller också beräkningar av överbelastnings- och fältförsvagnings-drift av elmaskiner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Förklara de skador som kan uppstå vid felaktigt hanterande av elektriska system. Förklara hur man undviker dessa ur ett elsäkerhetsperspektiv och genomföra el-laborationer på ett säkert sätt.
 2. Beskriva och modellera ideala komponenter såsom, resistorer, spolar, kondensatorer, växelspänningskällor och växelströmskällor.
 3. Beskriv materialbegreppen inklusive resistivitet och temperaturkoefficient. Kunna använda dem i elektriska beräkningar.
 4. Tillämpa de grundläggande lagarna som styr de storheter som beskrivs i magnetiska kretsar: magnetomotorisk kraft, magnetiskt flöde, reluktans, inducerad spänning, elektromagnetisk kraftverkan.
 5. Tillämpa Ohms lag, Kirchoffs lagar, effektlagen och energiberäkning på enkla växelspänningskretsar.
 6. Beskria hur det roterande luftgapsfödet skapas i 3-fas växelspänningsmaskiner och hur det kan modelleras i det stationära 2-fassystemet och i det roterande 2-fassystemet.
 7. Beräkna rymdvektorer av spänningar, strömmar och flöden med hjälp av Park och Clarke transformationerna och använda dessa för att modellera 3-fas växelspänningsmaskiner. Beräkna skenbar, aktiv och reaktiv effekt samt energi med rymdvektorer.
 8. Förklara uppbyggnaden och verkningssätt av synkron- och asynkronmaskiner samt modellera maskinerna både dynamiskt och stationärt.
 9. Beräkna varvtal, ström, spänning, förluster, effekter och moment vid olika belastningar för både synkron- och asynkronmaskinen, baserat på dess ekvivalenta schema

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delar A, B, C och D:
 • A: Grundläggande enkla elektriska växelströmskretsar och magnetiska kretsar : Spänning, Ström, Resistans, Effekt, Energi, Ohms lag, KVL, KCL, Magnetiskt flöde, Reluktans, MMF, Inducerad spänning, Induktans, Kraft, Roterande flöde och Park/Clark transformering.
 • B: Asynkronmaskinen: Ekvivalent schema (dynamiskt + stationärt), Moment varvtals karakteristik, Fältförsvagning, Effektivitet, förluster, Överlastförmåga
 • C: Synkronmaskinen: Ekvivalent schema (dynamiskt + stationärt), Moment varvtals karakteristik, Fältförsvagning, Effektivitet, förluster, Överlastförmåga
 • D: Laborationer: Mäta på växelströmskretsar och på stationär och dynamisk drift av en asynkronmaskin. Simulera dynamiskt en asynkron- och en synkronmaskin. 

Organisation

Kursen bedrivs med föreläsningar, övningar, laborationer och duggor. 

Litteratur

Kompendium, föreläsningsanteckningar och utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursexaminationen omfattar tre duggor och en laboration
 1. Del A, 2 poäng: Grundläggande enkla elektriska växelströmskretsar och magnetiska kretsar. Examination: Dugga. Maximalt antal poäng på duggan är 30 poäng.
 2. Del B, 2 poäng: Asynkronmaskinen. Examination: Dugga. Maximalt antal poäng på duggan är 30 poäng.
 3. Del C, 2 poäng: Synkronmaskinen. Examination: Dugga. Maximalt antal poäng på duggan är 30 poäng.
 4. Del D, 1,5 hp: Laborationer. Examination: Examinationen sker under laborationerna

Betygsskalan för de tre duggorna är:
Betyg 3 mellan 12 och 17,9 poäng
Betyg 4 mellan 18-23,9 poäng
Betyg 5 mellan 24-30 poäng

För slutbetyget krävs att alla delar, A, B, C och D är godkända och när det är uppnått, baseras slutbetyget på summeringen av poängen från delar A, B och C enligt
Betyg 3 mellan 45-59,9 av totalpoängen från A + B + C
Betyg 4 mellan 60-74,9 av totalpoängen från A + B + C
Betyg 5 mellan 75-90 av totalpoängen från A + B + C

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.