Kursplan för System och mekatronik för mobilitetsteknik

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSystems and mechatronics for mobility engineering
 • KurskodEEN130
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89117
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Konstruktionsövning1 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
1 Kursmodulen ges av institutionen MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande reglerteknik, linjära transformer och grundläggande mekanik.

Syfte

Modellering, reglering och simulering är viktiga verktyg som hjälper ingenjörer i utvecklingen av mobilitetssystem, från tidiga studier av systemkoncept till optimering av systemprestanda. Kursen syftar till att ge en teoretisk grund för modellbaserad utveckling för mobilitetsteknik. Kursen kommer att behandla matematisk modellering från grundläggande fysiska lagar och att använda de utvecklade modellerna i designprocesser med särskilt fokus på mobilitetssystem, såsom fartyg, tåg, flyg och fordon.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Tillämpa kunskaper från grundläggande mekanik på fordonsmodellering.
 • Använda metoder och verktyg för att utveckla matematiska modeller för dynamiska system med hjälp av grundläggande fysikaliska lagar.
 • Ha förståelse för koncept inom tillståndsrymdsterminologin.
 • Linjärisera olinjära kontinuerliga tidsmodeller.
 • Ha kunskap om diskretisering av system i kontinuerlig tid med lämplig samplingstid.
 • Analysera systemmodeller ur ett styrbarhets-, observerbarhets- samt stabilitetsperspektiv.
 • Beskriva, designa och analysera regulatorer baserat på tillståndsmodeller.
 • Beskriva, designa och analysera observatörer tillämpa dem för tillståndsskattning.
 • Förstå vikten av att följa den etiska koden i ingenjörsyrket.
 • Reflektera över möjligheterna och utmaningarna med att arbeta i en mångfaldig grupp.

Innehåll

Kursen kommer att lära ut grunderna i matematisk modellering med speciellt fokus på modellbygge för fordon av olika slag, såsom fartyg, tåg, flyg och bilar. Baserat på modellerna kommer olika typer av styr- och reglermetoder att introduceras och tillämpas. Från enkla tillståndsåterkopplingar till optimala reglermetoder. Metoder för att skatta eller estimera icke mätbara system kvantiteter kommer även att introduceras och diskuteras i kursen. Övningar spelar en viktig roll under hela kursen.

Den kunskap som utvecklas under kursen kommer inte bara att vara tillämpbar på fordonssystem, utan de metoder och kunskaperna kan användas för många andra tillämpningar.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, övningar samt obligatoriska individuella inlämningsuppgifter.

Litteratur

Karl J. Åström and Richard M. Murray, Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, Second Edition, available online

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuella inlämningsuppgifter med betygsskala TH.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.