Kursplan för FEM-stödd design av elektriska maskiner

Kursplan fastställd 2021-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFEM-based design of electrical machines
 • KurskodEEN125
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEPO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 21112
 • Max antal deltagare24 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare4
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0221 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2023 fm J
 • 05 Jan 2024 em J
 • 30 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Elektriska maskiner - design och analys (ENM056) och Elektriska drivsystem (ENM076) eller motsvarande kurser.
Utöver dessa kurser ska studenten uppfylla de kursspecifika förkunskapskraven till MPEPO i Antagningsordningen.

Syfte

Kursen syftar till att förstå en praktisk frågeställning kring hur man designar och bygger elektriska maskiner. Samarbete i grupp av olika sammansättning samt skriftlig och muntlig presentation av resultaten är en del av kursen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Utarbeta en teknisk specifikation för en elektrisk maskin baserat på ett behov
 • Skapa en elektrisk maskin i en eller flera för det avseendet skapad mjukvara baserad på en teknisk specifikation.
 • Genomföra analys med såväl ström som spänningsmatning av maskinen
 • Beakta och inkludera tillverkningsaspekter i designprocessen
 • Beskriva och kommentera inverkan av olika målkriterier på designen
 • Bestämma förluster dels i moment-varvtalsmapp, men även i last/körcykel
 • Reflektera över vilket värde som har skapats för andra
 • Visa förmåga att inom projektet göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling och etiska aspekter genom att:
  • reflektera och kritiskt förhålla sig till olika relevanta dimensioner av hållbar utveckling
  • utföra vetenskapligt skrivande på ett etiskt försvarbart sätt, t.ex. relaterat till plagiat och författarskap
  • tillämpa etiska principer för datainsamling, analys och presentation av resultat
 • Presentera och försvara vald projektlösning inför en publik kan bestående av allt från personer i ledning till ingenjörskollegor

Innehåll

Kursen är baserad på designprocessen inför byggnationen av en elektrisk maskin, från specifikation till verifiering och förslag på förbättringar. En permanentmagnetmaskin samt en asynkronmaskin skall designas utifrån applikationsbehovet. Utvärderingskriterier kan variera från år till år men innehåller alltid verkningsgrad och hållbarhetsperspektiv. Kursen är baserat på ett CDIO tänk i en digitalmiljö.

Organisation

Genomförandet är baserat på ett par centrala applikationer med fokus på permanent magnetiserad synkronmaskin och asynkronmaskinen som flera grupper arbetar med, men grupperna har olika extra externa krav. Maskinen skall modelleras såväl i MotorCad som Maxwell för att kunna bestämma de parametrar som behövs för såväl konstruktion som för utvärdering. Parallellt med det praktiska arbetet finns en kortare föreläsningsserie som ligger i fas med tänkt projektutveckling. Föreläsningen kommer att behandla såväl själva designprocessen men även andra specifika viktiga eller applikationsspecifika aspekter. 

Litteratur


Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända projektuppgifter

Godkänd skriftlig examination

Muntlig presentation av och opponering på det praktiska arbetet.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.