Kursplan för Senaste framstegen inom elkraftteknik

Kursplan fastställd 2021-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRecent advances in electric power engineering
 • KurskodEEN120
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEPO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 21127
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är enbart öppen för studenter antagna till MPEPO. Studenten skall ha godkänt i en grundläggande kurs i elkraftteknik samt i en eller två elkraftteknikkurser lämpliga för det tilldelade projektet.

Syfte

Kursen syftar till att öva kreativitet vid behandling av en teknisk frågeställning angående de senaste framstegen inom elkraftteknikområdet, ofta med miljöteknisk anknytning. Frågeställningen skall lösas genom att kunskaper och färdigheter från tidigare kurser används, kreativitet används, samt att information relevant för projektet inhämtas. Det viktiga i kursen är att självständigt eller genom samarbete i grupp kunna lösa tekniska problem samt skriftlig och muntlig presentation av resultaten.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Arbeta självständigt eller i grupp för att lösa olika tekniska problem inom elkraftteknik och bidra till hållbar utveckling
2. Utföra hållbara val av lösningar och motiveringar med avseende på relevanta kriterier för de problem och möjligheter som är sammankopplade med användandet av olika elkraftkomponenter- och system
3. Identifiera, välja och använda olika verktyg för analys av problemet
4. Reflektera över tekniska val ur ett etiskt perspektiv och hållbara aspekter
5. Sammanfatta och diskutera projektets resultat i en vetenskaplig rapport på ett etiskt motiverat sätt, t.ex relaterat till plagiering och författarskap
6. Presentera och försvara vald projektlösning inför en publik bestående av allt från personer i ledning till ingenjörskollegor

Innehåll

Projekten är inte bestämda utan kan variera från år till år. En lista på lämpliga projekt presenteras före kursstarten på kursens hemsida. De olika projekten har olika inriktningar. Exempel på vad som kan ingå är: experiment, design, konstruktion och provning av prototyper samt utnyttjande av datorer vid beräkning (design & konstruktion) och simulering (experiment & provning). Under hela projektet skall föras protokoll över hur arbetet fortskrider. En skriftlig rapport utarbetas och avslutningsvis presenteras resultatet muntligt vid ett seminarium. Kursen inkluderar en självstudiemodul om etik och skrivande inom elkraftteknikområdet.

Organisation

Kursen bedrivs huvudsakligen i projektform med olika handledare i olika projekt Studenterna får i samråd med handledaren utnyttja den kompetens (personal) och de resurser (utrustning) som finns på avdelningen. Samverkan med industrin och näringslivet i övrigt kan också förekomma. Projektgrupperna träffar sina handledare c:a 4 tim/vecka. Övrig tid är avsedd för självständigt arbete. I vissa projekt ingår också studiebesök.

Litteratur

Kurslitteraturen bestäms av handledarna i de enskilda projekten.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig redogörelse och muntlig presentation. Betygskala: UG - Underkänd, godkänd. För godkänt slutbetyg i kursen krävs dels ett aktivt deltagande (hög närvaro) i projektarbetet, dels en tillfredsställande redovisning av resultatet.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.