Kursplan för Inledande medicinteknik

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroductory course in biomedical engineering
 • KurskodEEN080
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMED
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMedicinteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 73114
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0,7 hp0,8 hp
  0220 Projekt 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  0,8 hp0,7 hp
   0320 Tentamen 4,5 hp
   Betygsskala: TH
   2,3 hp2,2 hp
   • 08 Jan 2024 em J
   • 03 Apr 2024 em J
   • 21 Aug 2024 fm J

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Inga specifika kurskrav. Enbart grundläggande behörighet för högskolestudier.

   Syfte

   Kursens syfte är att ge en inledande och allmän orientering inom olika medicintekniska system, och dess tillämpningsområden inom diagnostik, behandling och övervakning. Vidare syftar kursen att ge en förståelse för praktisk användning av dessa system genom studiebesök på sjukhus och genom laborationer. Studenterna får fördjupa sig i något medicintekniskt system genom att genomföra ett projektarbete.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse

   För godkänd kurs skall studenten:

   - visa grundläggande kunskaper om grunderna inom bioinstrumentering, biomedicinska sensorer och signaler och medicinsk bildgivning.
   - kunna beskriva grunderna för hur dessa system fungerar och används i vården.
   - förklara grundläggande principer för hur olika kroppsfenomen kan mätas och analyseras.
   - känna till grundläggande krav som ställs på system för diagnostik och behandling i sjukvården.
   - känna till grundläggande principer för moral och etik, samt sociala och jämlikhetsaspekter och patientsäkerhet inom medicinområdet och hur detta påverkar framtagning av medicinsk teknik.
   - förklara begreppet Peer-review och hur processen går till.


   Färdighet och förmåga

   För godkänd kurs skall studenten:

   - på en grundläggande nivå kunna analysera medicintekniska system och se deras begränsningar och möjligheter.
   - kunna bryta ned grundläggande medicintekniska problem i mindre delproblem.
   - kunna applicera sina kunskaper inom bioinstrumentering, biomedicinska sensorer och signaler och medicinsk bildgivning för att beskriva hur olika medicintekniska lösningar fungerar.
   - grovt kunna bedöma rimligheten i medicintekniska lösningar utifrån moral, etik och likabehandlingsperspektiv.
   - kunna diskutera etik, moral och patientsäkerhet.
   - söka efter vetenskapliga artiklar i PubMed med hjälp av Booleska sökoperatorer och ämnesord (MeSH).
   - tillämpa grundläggande skrivfärdigheter avseende text- och språkriktighet samt struktur och resultathantering motsvarande akademisk och vetenskaplig stil.

   Innehåll

   Grunder inom bioinstrumentering
   Medicinska signaler
   Medicinska bildgivningsmetoder
   Medicinsk bildanalys
   Behandling och rehabilitering
   Etik, moral och patientsäkerhet
   Ekonomisk och socialt hållbar sjukvård
   Peer-review granskade vetenskapliga artiklar

   Projektarbete
   - Projektarbete om ett medicintekniskt system. Mer information ges på kurshemsidan innan kursstart.

   Laborationer
   - EKG lab

   Demonstrationer
   - 2 praktiska demonstrationer på sjukhuset

   Organisation

   Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner i mindre grupper samt i demonstrationer och laborationer. I kursen ingår också ett grupparbete. Detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

   Litteratur

   Linden M & Åke Öberg P, ”Jacobsons Medicin och Teknik”, Studielitteratur. Upplaga 5:4. ISBN 978-91-44-04760-7

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Slutbetyg ges som ett viktat medelvärde av betyget på det skriftliga provet och betyget på projektet.
    - Tentamen ger max 75 poäng
    - Betygsättning av projektarbeten sker genom projektrapport på max 100 poäng
   Deltagande i demonstrationer och laborationer är obligatoriskt. Godkänd Quiz samt godkänd Laborationsrapport krävs för denna modul.
   För erhållande av slutbetyg krävs att samtliga examinationsmoment är godkända.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.