Kursplan för Medicinsk elektronik

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiomedical electronics
 • KurskodEEN075
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMED
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMedicinteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 73113
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0220 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0320 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 27 Maj 2024 fm J
 • 06 Okt 2023 em J
 • 28 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Inledande matematik

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna teoretiska och praktiska kunskaper om medicinsk elektronik. Kursen innehåller elektronik, elektromekanik och mätteknik för att ge grundläggande kunskap och färdighet i att designa, felsöka och tillämpa system såsom hörapparater, elektrokardiografi (EKG), elektroencefalografi (EEG), elektromyografi (EMG) och mätning av nervsignaler. Studenterna ska också skapa en förståelse för mätsystemens noggrannhet samt en övergripande kännedom om hur mätningar kan användas för att skapa beslutsunderlag för kliniker.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- Beskriva funktionen hos några vanligt förekommande medicintekniska mätsystem
- Tillämpa räknetekniska kunskaper om elektronik på olika medicintekniska system
- Analysera mätsystem, både teoretiskt och med simulering
- Utföra praktiska experiment på utvalda mätsystem
- Identifiera begrepp som används för att beskriva ett mätsystems egenskaper
- Förklara kretsars egenskaper i både tids- och frekvensdomän
- Tillämpa elektroniklära inom medicintekniska områden
- Utföra grundläggande mätningar på kretsar med oscilloskop och multimeter
- Förklara designen och elektriska konstruktionens principer för utvalda medicintekniska mätsystem
- Beskriva och konstruera förstärkarkretsar för mätningar av signaler i brusiga miljöer
- Länka samman elektronik och elektromekaniska system med ekvivalenta kretsar
- Jobba målinriktat, både individuellt och i grupp (projektarbete och laborationer), för att lösa medicintekniska problem
Förmedla information genom visuell kommunikation

Innehåll

Kursen ger en övergripande bild av vanligt förekommande medicintekniska mätsystems funktioner och uppbyggnad. Studenterna får utföra beräkningar och simuleringar samt experiment i laborationsmiljö och projektarbete, med fokus på elektronik som används för medicintekniska system. Fokus kommer vara på elektrofysiologiska mätsystem, såsom EKG, EEG och EMG, med tillhörande beräkningar och mätningar, samt analys av resultat för att förstå hur det kan användas som beslutsunderlag för kliniker. Grundläggande ellära kommer även att läras ut för att ge förståelse om tillämpningarna, bland annat kommer Ohms lag, Kirchhoffs ström- och spänningslag, och bodediagram läras ut. Även elektromekaniska system, såsom hörapparater, kommer att tas upp och beskrivas med hjälp av ekvivalenta elektriska kretsar för att utvärdera utvalda medicintekniska apparater och dess funktion. Inslag i kursen omfattar även färdigställande och presentation av en poster.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar och räkneövningar i helklass, handledda laborationer och arbetsmöten för projekt. Mer information ges på kurshemsidan innan kursstart.

Litteratur

Kursbok: Kretsanalys, Upplaga 2, ISBN
9789144125725, Bill Karlström

Examination inklusive obligatoriska moment

De teoretiska målen examineras med en betygsatt tentamen i slutet av kursen. Kursen består även av inlämningsuppgifter, en dugga, laborationer och en projektdel. Obligatoriska moment är godkänd tentamen, godkända laborationer samt godkänt projekt. Inlämningsuppgifter och dugga är frivilligt, men kan ge bonuspoäng till tentamen. Obligatorisk närvaro gäller på laborationerna. Slutbetyget på kursen ges av betyget på tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.