Kursplan för Tillämpad objektorienterad programmering

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied object-oriented programming
 • KurskodEEN065
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 68126
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 27 Maj 2024 em L DIG
 • 06 Okt 2023 fm L DIG
 • 30 Aug 2024 em L DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenter utan tidigare programmeringserfarenhet tillräckliga kunskaper för att kunna använda Python för back-end utveckling av digitala tjänster.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
• förstå hur man bryter ned problem och representerar lösningsstegen som en algoritm
• tolka och förstå befintlig Python-kod
• tolka och förstå felmeddelanden som matas ut av programvaran
• förstå olika datatyper och deras användning
• förstå sambandet mellan data
• förstå komponenterna i en webbapplikation
• förstå mjukvaruutvecklingsprocessen och kraven för webbapplikationer

Färdigheter och förmågor
• lösa grundläggande programmeringsuppgifter självständigt genom att använda Python
• utöka befintlig Python-kod
• lösa syntaktiska och semantiska misstag eller fel i befintlig Python-kod
• lösa avancerade programmeringsuppgifter självständigt genom att använda befintliga Python-bibliotek
• utveckla Python-kod som manipulerar information lagrade i databaser
• utveckla digitala tjänster som använder Python genom att tillämpa kunskaper inom mjukvaruutvecklingsprocesser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• föreslå relevanta problem som kan lösas med hjälp av en webbapplikation
• bedöma och prioritera kraven på problemet/problemen
• diskutera, planera och genomföra utveckling av en webbapplikation

Innehåll

• Den testdrivna och kvalitetsfokuserade mjukvaruutvecklingsprocessen
• Pythonprogrammeringsspråk och integrerade utvecklingsmiljöer (IDEs).
• Grundläggande byggstenar inom programmering (t.ex. variabler, villkorlig exekvering, loopar, bibliotek, felupptäckt).
• Datastrukturer i Python (t.ex. träd, ordböcker, köer, tupler).
• Objektorienterad programmering med Python (t.ex. klasser, objekt, metoder, arv, polymorfism).
• Databasmanipulering med Python.
• Back-end-utveckling för digitala system som använder Python.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, datorövningar och programmeringsuppgifter.

Litteratur


Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig tentamen, ett antal programmeringsuppgifter och ett slutprojekt. Slutbetyget tar hänsyn till tentamensresultat, hemuppgifter och projekt.Betygsskala: underkänt, 3, 4, 5

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.