Kursplan för Elkraftteknik, utökat konstruktionsprojekt

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-05-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectric power engineering, extended design project
 • KurskodEEN045
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEPO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 21113
 • Max antal deltagare3
 • Min. antal deltagare3
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 15 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är enbart öppen för studenter antagna till MPEPO. Studenten skall ha godkänt i en grundläggande kurs i elkraftteknik samt i en eller två elkraftteknikkurser lämpliga för det tilldelade projektet.

Syfte

Kursen syftar till att öva kreativitet och samarbete vid behandling av en praktisk frågeställning inom elkraftteknikområdet, ofta med miljöteknisk anknytning. Frågeställningen skall lösas genom att kunskaper och färdigheter från tidigare kurser används, kreativitet används, samt att information relevant för projektet inhämtas. Det viktiga i kursen är samarbete i grupper av olika sammansättning samt skriftlig och muntlig presentation av resultaten. Projektet skall genomföras med ett utökat elkrafttekniskt djup och bör utföras i samarbete med studenter från andra program.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Arbeta i team och samarbeta i grupper av olika sammansättning för att lösa olika praktiska problem inom elkraftteknik, ofta med miljöteknisk anknytning
2. Arbete i samarbete med andra discipliner, i samklang med deras arbetssätt och metoder, eller med utökat tekniskt djup.
3. Utföra hållbara val av lösningar och motiveringar med avseende på relevanta kriterier för de problem och möjligheter som är sammankopplade med användandet av olika elkraftkomponenter- och system
4. Identifiera, välja och använda olika verktyg för analys av problemet
5. Visa förmåga att, vid design inom det elkrafttekniska området, göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling och etiska aspekter genom att:
     - reflektera och kritiskt förhålla sig till olika relevanta dimensioner av hållbar utveckling
     - beskriva och analysera möjliga etiska konsekvenser samt föreslå motåtgärder
     - utföra vetenskapligt skrivande på ett etiskt försvarbart sätt, t.ex. relaterat till plagiat och författarskap
     - tillämpa etiska principer för datainsamling, analys och presentation av resultat
6. Utarbeta en teknisk rapport i vilken vald lösning på problemet motiveras
7. Presentera och försvara vald projektlösning inför en publik bestående av allt från personer i ledning till ingenjörskollegor

Innehåll

Projekten är inte bestämda utan kan variera från år till år. En lista på lämpliga projekt presenteras före kursstarten på kursens hemsida. De olika projekten har olika inriktningar. Exempel på vad som kan ingå är: experiment, design, konstruktion och provning av prototyper samt utnyttjande av datorer vid beräkning (design & konstruktion) och simulering (experiment & provning). Under hela projektet skall föras protokoll över hur arbetet fortskrider. En skriftlig rapport utarbetas och avslutningsvis presenteras resultatet muntligt vid ett seminarium.

Organisation

Kursen bedrivs huvudsakligen i projektform med olika handledare i olika projekt Studenterna får i samråd med handledaren utnyttja den kompetens (personal) och de resurser (utrustning) som finns på avdelningen. Samverkan med industrin och näringslivet i övrigt kan också förekomma. Projektgrupperna träffar sina handledare c:a 4 tim/vecka. Övrig tid är avsedd för självständigt arbete. I vissa projekt ingår också studiebesök.

Litteratur

Kurslitteraturen bestäms av handledarna i de enskilda projekten.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig redogörelse och muntlig presentation. Betygskala: UG - Underkänd, godkänd. För godkänt slutbetyg i kursen krävs dels ett aktivt deltagande (hög närvaro) i projektarbetet, dels en tillfredsställande redovisning av resultatet.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-05-11: Inställd Ändrat till inställd av UOL
   [Kurstillfälle 1] Inställt