Kursplan för Elteknik, konstruktion

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPower engineering, design project
 • KurskodEEK150
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEPO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 21123
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0199 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 21112
  • Blockschema
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0199 Projekt 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  7,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kursen är enbart öppen för studenter antagna till MPEPO. Studenten skall ha godkänt i en grundläggande kurs i elkraftteknik samt i en eller två elkraftteknikkurser lämpliga för det tilldelade projektet.

   Syfte

   Kursen syftar till att öva kreativitet och samarbete vid behandling av en praktisk frågeställning inom elkraftteknikområdet, ofta med miljöteknisk anknytning. Frågeställningen skall lösas genom att kunskaper och färdigheter från tidigare kurser används, kreativitet används, samt att information relevant för projektet inhämtas. Det viktiga i kursen är samarbete i grupper av olika sammansättning samt skriftlig och muntlig presentation av resultaten.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   1. Arbeta i team och samarbeta i grupper av olika sammansättning för att lösa olika praktiska problem inom elkraftteknik, ofta med miljöteknisk anknytning
   2. Utföra hållbara val av lösningar och motiveringar med avseende på relevanta kriterier för de problem och möjligheter som är sammankopplade med användandet av olika elkraftkomponenter- och system
   3. Identifiera, välja och använda olika verktyg för analys av problemet
   4. Visa förmåga att, vid design inom det elkrafttekniska området, göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling och etiska aspekter genom att:
        - reflektera och kritiskt förhålla sig till olika relevanta dimensioner av hållbar utveckling
        - beskriva och analysera möjliga etiska konsekvenser samt föreslå motåtgärder
        - utföra vetenskapligt skrivande på ett etiskt försvarbart sätt, t.ex. relaterat till plagiat och författarskap
        - tillämpa etiska principer för datainsamling, analys och presentation av resultat
   5. Utarbeta en teknisk rapport i vilken vald lösning på problemet motiveras
   6. Presentera och försvara vald projektlösning inför en publik bestående av allt från personer i ledning till ingenjörskollegor

   Innehåll

   Projekten är inte bestämda utan kan variera från år till år. En lista på lämpliga projekt presenteras före kursstarten på kursens hemsida. De olika projekten har olika inriktningar. Exempel på vad som kan ingå är: experiment, design, konstruktion och provning av prototyper samt utnyttjande av datorer vid beräkning (design & konstruktion) och simulering (experiment & provning). Under hela projektet skall föras protokoll över hur arbetet fortskrider. En skriftlig rapport utarbetas och avslutningsvis presenteras resultatet muntligt vid ett seminarium.

   Organisation

   Kursen bedrivs huvudsakligen i projektform med olika handledare i olika projekt Studenterna får i samråd med handledaren utnyttja den kompetens (personal) och de resurser (utrustning) som finns på avdelningen. Samverkan med industrin och näringslivet i övrigt kan också förekomma. Projektgrupperna träffar sina handledare c:a 4 tim/vecka. Övrig tid är avsedd för självständigt arbete. I vissa projekt ingår också studiebesök.

   Litteratur

   Kurslitteraturen bestäms av handledarna i de enskilda projekten.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig redogörelse och muntlig presentation. Betygskala: UG - Underkänd, godkänd. För godkänt slutbetyg i kursen krävs dels ett aktivt deltagande (hög närvaro) i projektarbetet, dels en tillfredsställande redovisning av resultatet.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.