Kursplan för Miljöteknik

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental engineering
 • KurskodEEK137
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Energi- och miljöteknologi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 50136
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 2,5 hp
Betygsskala: TH
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2024 em J
 • 07 Jan 2025 fm J
 • 21 Aug 2025 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen är att ge elektroteknologerna kunskaper om hållbar utveckling utifrån aktuella vetenskapliga observationer och modeller. Studenterna skall fördjupa sig i konkreta miljöproblem, främst med elteknisk inriktning. Syftet är också att initiera en diskussion om hållbar utveckling och granska samhällets insatser på miljö- och resursområdet. Ett annat syfte är att öva förmågan att förmedla information på ett effektivt sätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för orsakssamband, omfattning och möjliga lösningar för de mest betydande aktuella miljöproblemen, kopplat till de planetära gränserna.
 • Analysera miljötekniska frågeställningar med vetenskapliga metoder, utifrån samhällets mål för ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
 • Utifrån analys av en miljöteknisk frågeställning kunna föreslå förbättringar för utformningen av den undersökta produkten/processen avseende minskad miljöpåverkan.
 • Redogöra för hur de vanligaste teknikerna för förnybar elproduktion fungerar, vilka möjligheter till minskad miljöpåverkan dessa tekniker ger, samt vilka utmaningar och möjliga lösningar som finns för att skapa ett elsystem där dessa tekniker utgör en stor andel.
 • Genomföra ett projekt i grupp med användande av LIPS (Linköping Interactive Project Steering) projektmodell. 
 • Kunna tillämpa förståelse av grupprocesser, kommunikation och konflikthantering för att uppnå effektivare arbete i grupp.
 • Dokumentera kunskaperna i en teknisk rapport med grund i modern vetenskap.
 • Använda IEEE-systemet för angivande av referenser. 
 • Presentera ett miljöproblem muntligt och i posterform.
 • Kunna konstruktivt diskutera en teknisk rapport och en presentation av en miljöfrågeställning.

Innehåll

Huvuddelen av kursen utförs i projektform, där projektgrupperna får en specifik miljöteknisk frågeställning och ska utvärdera och föreslå förbättringar av system inom elteknik och andra teknikområden med utgångspunkt från samhällets krav på hållbar utveckling, resurser och miljöpåverkan. Studenterna delas in i grupper utifrån önskemål om vilket projekt de vill arbeta med.Projektarbetet kompletteras av föreläsningar som introducerar projekten och ger stöd under arbetet med introduktion av analysverktyg såsom livscykelanalys, belysning av aktuella miljöproblem och kunskap om metoder för att uppnå en hög andel förnybar elproduktion. Föreläsningarna har följande innehåll:
 1. Introduktion till kursen och ämnet miljöteknik
 2. Gruppdynamik och projektmodell
 3. Teamroll-modell
 4. Biblioteksintroduktion om litteratursökning
 5. Introduktion till miljövetenskap
 6. Växthuseffekten och den globala uppvärmningen
 7. Miljöarbetets analysverktyg
 8. Energikällor med mindre miljöpåverkan
 9. Elsystemets roll i förändring, integrering av förnyelsebara energikällor
 10. Ett uthålligt elsystem för Sverige
 11. Smarta lösningar för ett hållbart elsystem
 12. Effektiva metoder för energilagring
 13. Effektiv struktur för teknisk rapportering
 14. Konferensrapportering

Organisation

Kursen ges i projektform, där huvuddelen av arbetet utföres i grupp. Varje grupp fördjupar sig och ger förslag till lösningar för ett specifikt miljötekniskt problem. Gruppens arbete redovisas i en skriftlig rapport och muntligt samt i posterform vid en avslutande konferens. Gruppen skall också opponera på en annan grupps presentation. Gruppens arbete betygssätts.
Som komplement till projektarbetet ges ett antal föreläsningar. Föreläsningskursen tenteras separat.

Litteratur

All litteratur tillgängliggörs på kurshemsidan eller finns tillgängligt gratis för studenter via Chalmers bibliotek som eBok. Bland annat kommer följande litteratur att användas:
 • Björn Sandén (editor). Systems Perspectives on Renewable Power. Chalmers University of Technology, 2014.
 • Kristin Bruhn, Sofia Lorensson och Jennie Svensson. Development of Learning Material to Wind Power Courses. Master's Thesis, Chalmers University of Technology, 2009.
 • IPCC Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013.
 • Peter Kristensen. The DPSIR Framework. Paper presented at the 27-29 September 2004 workshop on a comprehensive / detailed assessment of the vulnerability of water resources to environmental change in Africa using river basin approach. UNEP Headquarters, Nairobi, Kenya.
 • H. Baumann och A.-M. Tillman, 'LCA in a Nutshell' i The Hitchhiker's Guide to LCA, Chalmers, 1999.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt på kursen krävs:
 • godkänt tentamensresultat på föreläsningskursen,
 • godkänd aktiv medverkan i projekt och konferens,
 • godkänd projektrapport och redovisning på konferens.
Tentamen betygssätts, student kan erhålla betyg U, 3, 4 eller 5. Projektarbetet betygssätts på gruppnivå efter en sammantagen bedömning varvid den skriftliga rapporten, föredrag, poster och opposition vägs samman. Betyget på projektarbetet kan variera mellan projektdeltagarna, om det bedöms att olika studenters individuella bidrag till projektarbetet skiljer väsentligt. Det individuella betyget för varje student sätts genom att vikta samman betyg från tentamen och projektarbetet.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.