Kursplan för Elektromagnetisk fältteori

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTheory of electromagnetic fields
 • KurskodEEF031
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTEM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 59117
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0194 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande matematikkurser: Flervariabelanalys (MVE600 eller motsvarande), Komplex analys (MVE295 eller motsvarande)

  Syfte

  Kursen syftar till att ge kunskaper om elektriska fält, ett område som innehåller både fundamental fysik och tillämpningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Elektrostatik

  • Beskriva laddning och laddningstätheter och kunna beräkna fält och potential utifrån dessa.
  • Kunna redogöra för hur dielektriska material samt metaller modelleras samt kunna utföra fältberäkningar i närvaro av dessa material.
  • Kunna redogöra för och lösa randvärdesproblem i enkla geometrier.
  • Kunna redogöra för och utföra beräkningar av kraft, kapacitans och elektrostatisk energi.

  Magnetostatik

  • Redogöra för laddningens bevarande, begreppen ström och resistans samt utföra beräkningar av dessa i enkla geometrier
  • Beskriva ström och strömtätheter och beräkna fält och vektorpotential utifrån dessa.
  • Kunna redogöra för hur magnetiska material modelleras och utföra fältberäkningar i närvaro av dessa material.
  • Kunna redogöra för och lösa randvärdesproblem i enkla geometrier.
  • Kunna redogöra för och utföra beräkningar av kraft, induktans och magnetisk energi.

  Elektrodynamik

  • Kunna redogöra för Maxwells ekvationer, vågekvationen samt redogöra för den fysikaliska tolkningen av dess lösningar.
  • Kunna använda tidsberoende fältkoncept i problemlösning.
  • Kunna redogöra för plana vågor och deras egenskaper samt kunna tillämpa dessa vid problemlösning i enklare geometrier.
  • Förstå och kunna beskriva principerna för antennens funktion och hur dessa karakteriseras samt kunna använda dess fältuttryck i problemlösning.

  Innehåll

  Elektrostatik

  Laddning och laddningstätheter, Coulombs lag, elektrostatiska fältet, Gauss lag, elektrostatisk potential, ledare och isolatorer, elektriska dipoler och dipolfält, moment och krafter på dipoler i elektriska fält, polarisation och polarisationsladdningstätheter, förskjutningsfältet, randvillkor, kapacitansberäkning, elektrostatisk energi, energitäthet i det elektriska fältet, kraftberäkning med energimetoden, Poissons och Laplaces ekvationer, entydighetssatsen, lösning av elektrostatiska randvärdesproblem. 

  Magnetostatik

  Strömtäthetsfältet, Ohms lag, kontinuitetsekvationen, randvillkor, relaxationstid, Joules lag, resistansberäkning. Magnetiska flödestätheten, Lorentzkraften, Ampères lag, magnetiska vektorpotentialen, Biot-Savarts lag, magnetiska dipoler och dipolfält, moment och krafter på dipoler i magnetiska fält, magnetisering, magnetiseringsströmtätheter, magnetiska fältstyrkan, randvillkor, ferromagnetisk hysteres, beräkning av induktans och ömsesidig induktans, magnetisk energi, energitäthet i det magnetiska fältet, kraftberäkning med energimetoden.

  Elektrodynamik

  Faradays induktionslag, förskjutningsströmtätheten, Maxwells ekvationer, randvillkor, vågekvationerna, retarderade potentialerna, komplexa vektorfält, plana vågor, skineffekt. Poyntings teorem, reflektion och transmission av plana vågor vid plana gränsytor, Fresnels ekvationer, Brewstervinkel, total inre reflektion, antenner, Hertzdipolen.

  Organisation

  Föreläsningar, räkneövningar, och räknestuga. Frivillig dugga ger bonuspoäng till tentan. Frivilliga och veckovisa inlämningsuppgifter (webbaserade) av förståelskaraktär som kan ge bonuspoäng till tentan.

  Samläses med kursen EEN190, Vektorfält och elektromagnetisk fältteori i LP3. 

  Litteratur

  Kurslitteratur: Field and Wave Electromagnetics (Pearson New International Edition) av David K. Cheng

  Kompletterande kursmaterial görs tillgängligt på kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen. En frivillig dugga och frivilliga inlämningsuppgifter kan ge bonuspoäng till tentan.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.